Bûtenpleats
Terugkijken

Bûtenpleats

2 november 2020 17:15 - 17:30

  Oflevering 2: Eigeners no en doe Der binne noch hieltyd staten, dy't bewenne wurde troch de âlde famyljes. Mar in soad staten binne yn de rin fan de iuwen ferdwûn of fan eigener wiksele. Famyljes stoaren út, ferlieten de provinsje, of koene de kosten foar harren bûtenpleats net mear opbringe. Gelokkich binne guon staten fan de ûndergong rêden troch fûnsen en stichtingen dy't harren it lot fan dit prachtige kultureel erfgoed oanlutsen. Hoe sjogge de ferskillende eigeners nei harren besit? Aflevering 2: Eigenaren nu en toen Er zijn nog steeds staten die bewoond worden door de oude families. Maar veel staten zijn in de loop der eeuwen verdwenen of van eigenaar gewisseld. Families stierven uit, verlieten de provincie of konden de kosten voor hun buitenplaats niet meer opbrengen. Gelukkig zijn sommige staten van de ondergang gered door fondsen en stichtingen die zich het lot van dit prachtige cultureel erfgoed aantrokken. Hoe kijken de verschillende eigenaren naar hun bezit?

Bûtenpleats

12 september 2021 17:35 - 18:00

Bûtenpleats

14 december 2020 17:15 - 17:30 Oflevering 8: Hoe no fierder? De measte Fryske staten rêde it no noch, mei eigen aktiviteiten, subsydzjes en frijwilligers. Mar hoe sjogge de eigeners de takomst? En hoe tinkt de folgjende generaasje oer de lusten en lêsten fan it besit fan in bûtenpleats? Aflevering 8: Hoe nu verder? De meeste Friese staten redden het nu nog, met eigen activiteiten, subsidies en vrijwilligers. Maar hoe zien de eigenaren de toekomst? En hoe staat de volgende generatie tegenover de lusten en lasten van het bezit van een buitenplaats?

Bûtenpleats

7 december 2020 17:15 - 17:30 Oflevering 7: De frijwilligers Net ien fan de bûtenpleatsen kin bestean bliuwe sûnder de stipe fan frijwilligers dy't mei helpe. Wat dogge de frijwilligers op de bûtenpleats en wa binne se? Faak binne it besiele minsken dy't harren ferbûn fiele mei de bûtenpleats. Wat driuwt se om safolle ûnbetelle tiid yn de state te stekken? Aflevering 7: De vrijwilligers Geen van de buitenplaatsen zou kunnen blijven bestaan zonder de vele vrijwilligers die meehelpen. Wat doen de vrijwilligers op het landgoed en wie zijn ze? Vaak zijn het gedreven mensen die zich verbonden voelen met het landgoed. Wat drijft ze om zoveel onbetaalde tijd in de state te stoppen?

Bûtenpleats

30 november 2020 17:15 - 17:30 Oflevering 6: Wa sil dat betelje? Elkenien dy't yn in âld hûs wennet, wit dat der in soad ûnderhâld is. Hielendal as it om in histoaryske bûtenpleats giet mei monumintale bygebouwen. Lokkich binne der alderlei subsydzjes, mar dat is net genôch om de kosten te dekken. Dus moatte der ynkomsten fûn wurde. Dat docht elke bûtenpleats op syn eigen wize. Aflevering 6: Wie zal dat betalen? Iedereen die in een oud huis woont, weet dat er veel onderhoud is. Zeker als het een historische buitenplaats is met monumentale bijgebouwen. Gelukkig zijn er allerlei subsidies, maar dat is niet genoeg om de kosten te dekken. Dus moeten er inkomsten gevonden worden. Dat doet iedere buitenplaats op z'n eigen manier.