Bûtenpleats
Terugkijken

Bûtenpleats

14 december 2020 17:15 - 17:30

Oflevering 8: Hoe no fierder? De measte Fryske staten rêde it no noch, mei eigen aktiviteiten, subsydzjes en frijwilligers. Mar hoe sjogge de eigeners de takomst? En hoe tinkt de folgjende generaasje oer de lusten en lêsten fan it besit fan in bûtenpleats? Aflevering 8: Hoe nu verder? De meeste Friese staten redden het nu nog, met eigen activiteiten, subsidies en vrijwilligers. Maar hoe zien de eigenaren de toekomst? En hoe staat de volgende generatie tegenover de lusten en lasten van het bezit van een buitenplaats?

Bûtenpleats

12 september 2021 17:35 - 18:00

Bûtenpleats

7 december 2020 17:15 - 17:30 Oflevering 7: De frijwilligers Net ien fan de bûtenpleatsen kin bestean bliuwe sûnder de stipe fan frijwilligers dy't mei helpe. Wat dogge de frijwilligers op de bûtenpleats en wa binne se? Faak binne it besiele minsken dy't harren ferbûn fiele mei de bûtenpleats. Wat driuwt se om safolle ûnbetelle tiid yn de state te stekken? Aflevering 7: De vrijwilligers Geen van de buitenplaatsen zou kunnen blijven bestaan zonder de vele vrijwilligers die meehelpen. Wat doen de vrijwilligers op het landgoed en wie zijn ze? Vaak zijn het gedreven mensen die zich verbonden voelen met het landgoed. Wat drijft ze om zoveel onbetaalde tijd in de state te stoppen?

Bûtenpleats

30 november 2020 17:15 - 17:30 Oflevering 6: Wa sil dat betelje? Elkenien dy't yn in âld hûs wennet, wit dat der in soad ûnderhâld is. Hielendal as it om in histoaryske bûtenpleats giet mei monumintale bygebouwen. Lokkich binne der alderlei subsydzjes, mar dat is net genôch om de kosten te dekken. Dus moatte der ynkomsten fûn wurde. Dat docht elke bûtenpleats op syn eigen wize. Aflevering 6: Wie zal dat betalen? Iedereen die in een oud huis woont, weet dat er veel onderhoud is. Zeker als het een historische buitenplaats is met monumentale bijgebouwen. Gelukkig zijn er allerlei subsidies, maar dat is niet genoeg om de kosten te dekken. Dus moeten er inkomsten gevonden worden. Dat doet iedere buitenplaats op z'n eigen manier.

Bûtenpleats

23 november 2020 17:15 - 17:30 Oflevering 5: Lânskip en natuer Yn Fryslân wie oant 1650 net folle bosk te finen. No is dat oars en dat is foar in grut part te tankjen oan de eigeners fan de bûtenpleatsen. Foar de ferkeap fan hout en foar de jacht lieten se bosken oanlizze. Mei dy fariearre bosken en mei de lânbou hawwe de bûtenpleatsen it Fryske lânskip moaier makke en soms bysûndere natuergebieten ûntstien litten. Aflevering 5: Landschap en natuur In Fryslân was tot 1650 niet veel bos te vinden. Nu is dat anders en dat is grotendeels te danken aan de eigenaren van de landgoederen. Voor de verkoop van hout en voor de jacht lieten ze bossen aanleggen. Met deze gevarieerde bossen en met landbouw hebben de buitenplaatsen het Friese landschap mooier gemaakt en soms bijzondere natuurgebieden laten ontstaan.