Freule Kafee

9 augustus 2022 18:00 - 19:00

Freule Kafee dit jier live fanút it Drielshûs yn Wommels. Sintraal yn dizze ôflevering stiet de Freule Partij fan 1972, dy wûn waard troch Bitgum. De twilling Klaas en Oepie Larooy skowe oan en dat jildt ek foar de ferliezend finalisten fan dat jier, Marty Slager en Ytzen Hiemstra. Der is gjin útsprutsen favoryt foar de Freule winst dit jier. Freule Kafee hat it partoer fan Spannum útnoege. Tradisjoneel is der op de dei foar de Freule ek de saneamde Freule lêzing. Live muzyk yn dit Freule Kafee is fan top orkest Butterfly.