Prelude

21 januari 08:00 - 09:00

De oertinking is fan dûmny Anne Henk Boschma, ferbûn oan de Protestantse Gemeente Ljouwert-Huzum. De spyllist: (1) IMD Drachten - Snie op it lân (2) You Tube-opname - Veni Jesu (3) Gerrit Nagel en Marchje Dijkstra - gebed om moed (4) Esther Tims - Ik zal er zijn (5) De Dobber - Oerein (6) Johannes de Heer - Dat ons loflied vrolijk rijze (7) Britta Maria - Houd moed (8) Fries Mannen Ensemble en Judith Sportel - Spirit oft he living God (9) EO - Nederland Zingt - Ik wil zingen van mijn Heiland (10) Kristlik Mannekoar Ons Genoegen Heech en Con Amore Harns - No wol ik fan Jezus leafde sjonge (11) Combo Connect - Kom tot de Vader (út de tsjerketsjinst fan 23 oktober 2023 út Surhústerfean) (12) Klaas Jan Mulder en de bruorren Brouwer - Hoe groot zijt Gij  

Prelude

25 februari 08:00 - 09:00 De oertinking komt fan pastoraal wurker Teun Simonides fan Burdaard. De spyllist 1. ik wil zingen van mijn Heiland – koor en samenzang 2. God and God alone – Regenboogkoor 3. Ik zal er zij – Esther Tims 4. Wat zal de wereld mooi zijn – EO Nederland Zingt 5. Hörst du die Glocken von Stella Maria – Edith Prock 6. Tel uw zegeningen – EO Nederland Zingt 7. Loovje de Heere – Ritske Numan 8. Whispering Hope – Jim Reeves 9. De Haven van rust – Lemster Mannenkoor 10. Gedenk aan Mij – Urker Mannenzangvereniging Onger Oens 11. Abba Vader – Excelsior Aldebiltsyl 12. Heer Uw licht en Uw liefde - Leo Ravensberge op oargel

Prelude

18 februari 08:00 - 09:00 De oertinking wurdt hjoed fersoarge troch dûmny Grietje Martens út Bontebok en de lieten fan hjoed binne:   (1) Laus Deo Warkum - Frede en rêst (2) Country Trail Band - Tel uw zegeningen (3) NL Zingt mei as solist Marjo van Someren - elk uur, elk ogenblik (4) Groot Nederlands Mannenkoor - ik wil zingen van mijn Heiland (5) Nederland Zingt en solist Barend Wiltjer: Vleugels (6) John Woodhouse mei koar - the Holy city (7) CMK Patrimonium Ljouwert - Alles wat adem heeft (8) Kwartettekoar - God fan fier en hein ús Heit (9) 200 Kids Sing A Cappella Style ' You Raise Me Up by Josh Groban (10) Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere - Henk Kraaijeveld ' Petrus in het land (11) Sela - Huis van vrede (12) Martin Mans & Martin Zonnenberg - Neem Heer mijn beide handen - Breepleinkerk Rotterdam  

Prelude

11 februari 08:00 - 09:00 De oertinking wurdt hjoed fersoarge troch dûmny Carola Dahmen, dûmy yn de Protestantse Gemeente fan Boarnburgum en Koartehimmen. De lieten fan hjoed binne: (1) Remco Hakkert - Wat de toekomst brenge moge (2) Pro Rege Dokkum - Lichtstad met uw paarlen poorten (3) Lenny Kuhr - de steppe zal bloeien (4) Ritske Numan - Hear bliuw my nei (5) Kwartettekoar - Kromke sâlt, hast net te mjitten (6) Tennessee Ernie Ford - Did you think to pray (7) Bildts Mannekoar - Bildtse psalm (8) Projektkoar û.l.f. Hanna Rijken _ Wie in de schaduw Gods mag wonen (9) EO Nederland Zingt - Er is een God die hoort (10) Kristlik mannekoar Emmeloard - Lob und Preis fan J.S. Bach (11) Taizékoar û.l.f. Jannie Brandsma - Loovje God myn siel (12) Kollumer Kleinkoor - Zie ons wachten aan de stromen (13) Jochum Schuurman - Groot is Uw trouw o Heer

Prelude

4 februari 08:00 - 09:00 De oertinking komt fan frou Hannie Mulder - Vogelzang, sy is lid fan it liturgysk tiim fan de Christoffel Parochie yn Wâldsein.  de spyllist:  Aan U behoort o heer der Heren - EO Ned zingt Wat zal de wereld mooi zijn op die dag - tenor Florian Frieden - Westerlauwers Mannenkoor Alles wat adem heeft - Sela Psalm 43 - Mannenzang Katwijk It is well with my soul - the Tabernacle Choir Zoekend naar licht - Ned Zingt Mijn Jezus ik houd van U - Edoza De Heer is mijn herder - Lemster Mannenkoor Haven van rust - IMD Drachten Beware uns Gott, behüte ûns Gott - studiochor Wiesbaden