Prelude

5 maart 08:00 - 09:00

De oertinking komt fan ds. Aafke Nicolai fan de Protestants gemeente it Keningfjild (Bakkefean, Fryske Peallen, Siegerswâld en Oerterp. Muzyklist: (1) Urker Visserskoor Crescendo – Er is een God die hoort (2) De Dobber – De Kening komt (3) Lemster Mannenkoar – Hear wês mei ús (4) Remco Hakkert en koor – Wat de toekomst brenge moge (5) Berlin Philharmonic Orchestra – Befiehl du deine Wege (Matteüs Passion) (6) Celtic Thunder – Halleluja (7) Kwartettenkoor – God fan fier en hein ús Heit (8) Oasis Sud Afrika – Wees u my toevlug (9) Opwekkingslied 498 – Alleen door u (er is een stad met gouden straten) (10) Aafje Heynis – Bist du bei mir (11) U zij de Glorie – Martin Mans (oargel) (12) Leander van der Steen e.o. – Als ik het wondere kruis

Prelude

Gisteren 08:00 - 09:00 De oertinking yn dizze Prelude is fan ds. Adema fan de Protestantse Tsjerke Mitselwier.  spyllist   1 Er is een God die hoort - Edoza  2 Gaudete - Sela  3 De lichtstad - Pro Rege Dokkum 4 Kom mar feilich - Lemster Mannenkoor  5 Dank sei dir Herr - Barbra Streisand  6 Avondzang - Chr Mannenkoor Eiland Urk  7 How great art Thou - Elvis Presley 8 Hallelujah - Kings College Choir  9 God is trouw - Nederland Zingt  10 Op u mijn Heiland blijf ik hopen - Chr koor Jigdaljahu  11 Amazing Grace - André Rieu   

Prelude

3 december 08:00 - 09:00 De oertinking wurdt hjoed fersoarge troch dûmny Gerrit Groeneveld fan Boalsert. De lieten fan hjoed binne:   (1) Kristlik mannekoar Emmeloord - Wait for the light to shine (2) Joy Everingham Be still and know that I am God (3) Eens zal op die grote morgen (4) Famkeskoar Greydanuskolleezje Zwolle - Er is een land van louter licht (5) Tenor Florian - Ga mij niet voorbij o Heiland (6) Westerlauwers mannekoar - Snie op it lân (7) Nije Moed Easthim - Hear wês mei ús oant in oare kear (8) Willemijn de Munnik mei koar en publyk út EO Nederland Zingt - Er komen stromen van zegen (9) De Bazuin Berltsum - Een vaste burcht is onze God (10) Edoza - laudate omnes gentes (11) Sjonggroep Gryn - Hy sil nei dy harkje (12) Grut sjongkoar ûnder lieding fan Quintus Zwart - Nu daagt het in het oosten (13) Chr. Brassband Excelsior - Groot is Uw trouw o Heer

Prelude

26 november 08:00 - 09:00 De oertinking wurdt fersoarge troch ds. Johannes van der Meer, emearitus predikant binnen de Menniste Tsjerke. De lieten fan hjoed binne: (1) Groot Mannenkoor Noord-Nederland - Er is een God die hoort (2) New London Choire - Halleluja (3) EO Nederland Zingt - dwars door alle tranen heen (4) Gracias Choir -Your raise me up (5) Kwartettekoar - Ierske seine (6) Lemster Mannekoar - Elk uur, elk ogenblik (7) Kantorij Surhústerfean - Hear, bliuw my nei (8) Bernekoar Sjaloom - U zal ik loven Heer (9) Nan van Groeningen - Tel uw zegeningen (10) Opwekking 488 - Heer, ik kom tot U (11) EO Nederland zingt - Wat de toekomst brenge moge (12) Hugo van der Meij op it Hinsz-oargel fan de Martinitsjerke fan Boalsert - meditaasje by psalm 25

Prelude

19 november 08:00 - 09:00 De oertinking wurdt hjoed fersoarge troch dûmny Lieuwkje Cnossen, predikant yn de Protestântske Gemeente Westergeast en Aldwâlde (1) Interkerkerlijk Mannenkoor Drachten – psalm 116 (2) De Dobber – Sit net yn noed (3) Enschede's Byzantijns Kozakkenkoor - Oche Nash – Us Heit yn it Oekraynsk (4) Kamper jongenskoor – O holy night (5) Mannenkoor Eiland Urk en Gerrit Schinkel – De Avondzang (6) Leger des Heils – Ik wil graag het verhaal vertellen (7) EO Nederland Zingt – Ik wil zingen van mijn Heiland (8) Laus Deo Frjentsjer – Coming home (9) Greideklanken – Tel uw zegeningen (10) Susan Boyle – Amazing Grace (11) Hugo van der Meij op it Hinsz-oargel fan de Martinitsjerke fan Boalsert – meditaasje by psalm 25