Prelude

30 oktober 2022 08:00 - 09:00

De oertinking hjoed komt fan Wybe Feenstra, dûmny fan de protestantse gemeentes Twizelerheide en Noardburgum. De spyllist fan dizze wike: (1) Elk uur, elk ogenblik - Groot Johannes de Heer koor ûlf Wim & Wilbert Magré (2) Wy kinne net sûnder dream - PABO 'De Him' fan Snits, komt út de musical Joazef Master Dreamer 1987 (3) Loof nu de Heere, o mijne ziele - Chr. Mannenkoor Salvatori fan Nunspeet ûlf Gerrit Bosman sr, op oargel Klaas Jan Mulder (4) Pylgersbea (pelgrimsgebed) - Kombo Anna Hoekstra tsjerketsjinst yn septimber (5) Koraal: Een vaste burcht is onze God - Kristlike Muzykferiening 'De Bazuin' fan Berltsum (6) Psalm 23: Gott meine zuversicht (Franz Schubert) - Grifformeard Grinzer Mannekoar mm fit Roder Jongenskoar ûlf Piet Zuidhof & Bouwe Dijkstra (7) Laudate omnes gentes - Yntertsjerklik Mannekoar 'Edoza' ûlf Jan Hibma mei in sopraan Margaret Roest en op oargel André van Vliet (8) Liet 235 Evangelische liedbundel: Neem Heer mijn beide - IMD (Interkerkelijk Mannenkoor Drachten ûlf Harm van der Meer, oargel Jan Kroeske (9) Foar elk ding is in oere (Hertslach 82) - 'Kwartettekoar' ûlf Hendrik van der Meer (10) Liet 392: Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt (arr. Jitze Nicolai) - Nicolai Brass Menaam / Bûtenpost ûlf Ido-Gerard Kempenaar (11) Nieuw Jeruzalem - Christelijk mannenkoor Westerlauwers fan Bûtenpost en omkriten ûlf Jan Hibma (12) 'Wachtet auf, ruft uns die Stimme' BWV 645 (fan Johann Sebastian Bach) - Jochum Schuurman

Prelude

26 november 08:00 - 09:00 De oertinking wurdt fersoarge troch ds. Johannes van der Meer, emearitus predikant binnen de Menniste Tsjerke. De lieten fan hjoed binne: (1) Groot Mannenkoor Noord-Nederland - Er is een God die hoort (2) New London Choire - Halleluja (3) EO Nederland Zingt - dwars door alle tranen heen (4) Gracias Choir -Your raise me up (5) Kwartettekoar - Ierske seine (6) Lemster Mannekoar - Elk uur, elk ogenblik (7) Kantorij Surhústerfean - Hear, bliuw my nei (8) Bernekoar Sjaloom - U zal ik loven Heer (9) Nan van Groeningen - Tel uw zegeningen (10) Opwekking 488 - Heer, ik kom tot U (11) EO Nederland zingt - Wat de toekomst brenge moge (12) Hugo van der Meij op it Hinsz-oargel fan de Martinitsjerke fan Boalsert - meditaasje by psalm 25

Prelude

19 november 08:00 - 09:00 De oertinking wurdt hjoed fersoarge troch dûmny Lieuwkje Cnossen, predikant yn de Protestântske Gemeente Westergeast en Aldwâlde (1) Interkerkerlijk Mannenkoor Drachten – psalm 116 (2) De Dobber – Sit net yn noed (3) Enschede's Byzantijns Kozakkenkoor - Oche Nash – Us Heit yn it Oekraynsk (4) Kamper jongenskoor – O holy night (5) Mannenkoor Eiland Urk en Gerrit Schinkel – De Avondzang (6) Leger des Heils – Ik wil graag het verhaal vertellen (7) EO Nederland Zingt – Ik wil zingen van mijn Heiland (8) Laus Deo Frjentsjer – Coming home (9) Greideklanken – Tel uw zegeningen (10) Susan Boyle – Amazing Grace (11) Hugo van der Meij op it Hinsz-oargel fan de Martinitsjerke fan Boalsert – meditaasje by psalm 25

Prelude

12 november 08:00 - 09:00 De oertinking wurdt fersoarge troch ds. Anne Elverdink fan de Griff. tsjerke yn Súdhorn. spyllist: 1. Er is een God die hoort - mannenkoren ulv Martin Mans 2. De steppe zal bloeien - Lenny Kuhr 3. In oar rint mei dy mei - Johan Cnossen 4. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag - mannenkoor Edoza 5. Where no one stands alone - Elvis Presley 6. Greate God wy loovje Jo - Kristlik Menamer Dûbelkwartet 7. Er komen stromen van zegen - Urker Mannenkoor Hallelujah 8. Gods wurd is ús lampe - Kwartettekoar 9. Beveel gerust uw wegen - Aafje Heynis 10. Slotkoor Johannes Passion - Ach Herr, Lass dein lieb Englein - Rias Kammerchor 11. Als ik hem maar kenne - Klaas Jan Mulder (orgel)  

Prelude

5 november 08:00 - 09:00 De oertinking wurdt hjoed fersoarge troch ds. Gerrit de Haan út Boalsert, hy is emearitus predikant binnen de PKN. De lieten dy't hjoed oanfrege binne: (1) IMD Drachten - Neem Heer mijn beide handen (2) André Rieu - Nearer my God, to thee (3) Nederland Zingt - Geef vrede Heer, geef vrede (4) CMK Het Hoge Land Uithuizermeeden - Witter dan sneeuw (5) EO Nederland Zingt - Ik wil zingen van mijn Heiland (6) Gerrit Breteler - jûnsliet (7) Weet Gij hoeveel sterren kleven aan de blauwe hemelboog? (8) Urker mannenkoor - ik voel de winden Gods vandaag (9) Sjonggroep Majim - Een bron van levend water (10) Esther Tims - wat een dag (11) Kwartettekoar - God fan fier en hein ús Heit (12) Wim van der Panne - wat de toekomst brenge moge