Prelude

6 februari 2022 08:00 - 09:00

  De oertinking hjoed komt fan Bernard Keizer út Eastrum, emearitus dûmny fan de Protestantse tsjerke. Spyllist: U alleen U loven wij - Gemeentezang met Feike Asma in de grote kerk te Ede JdH. 33: Daar ruist langs de wolken - Genemuider mannenkoor In oar rint mei dy mei - Johan Cnossen. Op trompet Johan Cnossen en piano Andries Dijkstra Eens komt de nieuwe morgen - Kristlik mannekoar 'Laus Deo' fan Warkum Vivaldi: Nisi Dominus,RV 608: IV. 'Cum dederit' (Psalm126, Andante) - Andreas Scholl & Australian Brandenburg Orchestra Ik zie een poort wijd open staan - Arjan & Edith op trompet, oargel Wim Magré Agnus Dei út de Missa Brevis fan Jacob de Haan - Brassband Looft den Heer rûlf Paulus de Jong en in mingd koar Halleluja ek fan Bitgummole ûlf Feike fan Tuinen. Lof zij de Heer - Mingd koar 'Looft den Heer' Solidêr - Sjonggroep 'De Dobber' fan Harich Koraal 'Abba Vader' - Fanfare Excelsior Aldebildtsyk Hymnus - Interkerkelijk Mannenkoor Drachten ûlf Harm van der Meer, oargel Jan Kroeske Crimond (arr. Herman Oldenzijl)- Fanfare Oranje Minnertsgea ûlf Jouke Hoekstra 

Prelude

Gisteren 08:00 - 09:00 De oertinking yn dizze Prelude is fan ds. Adema fan de Protestantse Tsjerke Mitselwier.  spyllist   1 Er is een God die hoort - Edoza  2 Gaudete - Sela  3 De lichtstad - Pro Rege Dokkum 4 Kom mar feilich - Lemster Mannenkoor  5 Dank sei dir Herr - Barbra Streisand  6 Avondzang - Chr Mannenkoor Eiland Urk  7 How great art Thou - Elvis Presley 8 Hallelujah - Kings College Choir  9 God is trouw - Nederland Zingt  10 Op u mijn Heiland blijf ik hopen - Chr koor Jigdaljahu  11 Amazing Grace - André Rieu   

Prelude

3 december 08:00 - 09:00 De oertinking wurdt hjoed fersoarge troch dûmny Gerrit Groeneveld fan Boalsert. De lieten fan hjoed binne:   (1) Kristlik mannekoar Emmeloord - Wait for the light to shine (2) Joy Everingham Be still and know that I am God (3) Eens zal op die grote morgen (4) Famkeskoar Greydanuskolleezje Zwolle - Er is een land van louter licht (5) Tenor Florian - Ga mij niet voorbij o Heiland (6) Westerlauwers mannekoar - Snie op it lân (7) Nije Moed Easthim - Hear wês mei ús oant in oare kear (8) Willemijn de Munnik mei koar en publyk út EO Nederland Zingt - Er komen stromen van zegen (9) De Bazuin Berltsum - Een vaste burcht is onze God (10) Edoza - laudate omnes gentes (11) Sjonggroep Gryn - Hy sil nei dy harkje (12) Grut sjongkoar ûnder lieding fan Quintus Zwart - Nu daagt het in het oosten (13) Chr. Brassband Excelsior - Groot is Uw trouw o Heer

Prelude

26 november 08:00 - 09:00 De oertinking wurdt fersoarge troch ds. Johannes van der Meer, emearitus predikant binnen de Menniste Tsjerke. De lieten fan hjoed binne: (1) Groot Mannenkoor Noord-Nederland - Er is een God die hoort (2) New London Choire - Halleluja (3) EO Nederland Zingt - dwars door alle tranen heen (4) Gracias Choir -Your raise me up (5) Kwartettekoar - Ierske seine (6) Lemster Mannekoar - Elk uur, elk ogenblik (7) Kantorij Surhústerfean - Hear, bliuw my nei (8) Bernekoar Sjaloom - U zal ik loven Heer (9) Nan van Groeningen - Tel uw zegeningen (10) Opwekking 488 - Heer, ik kom tot U (11) EO Nederland zingt - Wat de toekomst brenge moge (12) Hugo van der Meij op it Hinsz-oargel fan de Martinitsjerke fan Boalsert - meditaasje by psalm 25

Prelude

19 november 08:00 - 09:00 De oertinking wurdt hjoed fersoarge troch dûmny Lieuwkje Cnossen, predikant yn de Protestântske Gemeente Westergeast en Aldwâlde (1) Interkerkerlijk Mannenkoor Drachten – psalm 116 (2) De Dobber – Sit net yn noed (3) Enschede's Byzantijns Kozakkenkoor - Oche Nash – Us Heit yn it Oekraynsk (4) Kamper jongenskoor – O holy night (5) Mannenkoor Eiland Urk en Gerrit Schinkel – De Avondzang (6) Leger des Heils – Ik wil graag het verhaal vertellen (7) EO Nederland Zingt – Ik wil zingen van mijn Heiland (8) Laus Deo Frjentsjer – Coming home (9) Greideklanken – Tel uw zegeningen (10) Susan Boyle – Amazing Grace (11) Hugo van der Meij op it Hinsz-oargel fan de Martinitsjerke fan Boalsert – meditaasje by psalm 25