Prelude

16 januari 2022 08:00 - 09:00

De oertinking hjoed komt fan Jelle Waringa út Ljouwert, dûmny fan de Meniste gemeente Schagen en omkriten. Spyllist: Psalm 122 - Koor 'Praise Him' ûlf Martin Zonnenberg Ave Maria (Lourdeslied) - Oswald Sattler Gods Hân - Sjonggroep De Dobber fan Harich Er is een God die hoort - Christelijk Mannenkoor Westerlauwers ûlf Jan Hibma, oargel Jan Kroeske Mijn God mijn Herder zorgt voor mij (Nije lieteboek 23c) - Jochum Schuurman bespilet it oargel fan de Martinitsjerke yn Frjenstjer Wees mijn Leidsman (JdH 770) - Westlandse Koren ûlf Kees Edelenbos Ginds is veil'ge haven - Yntertsjerklik Mannekoar It Ljochtbeaken Kom here Jezus kom - Mission (Sang: Auke en Janny Struiksma) De hertslach fan in stjer (Hertslach 170) - 'Kwartettekoar' ûlf Hindrik van der Meer (Lieten om út te sjongen) Laudate Dominum omnes gentes - Gereformeerd Groninger Mannenkoor en it Roder Jongenskoor ûlf Piet Zuidhof en Bouwe Dijkstra, oargel Henk Valk 'k Ben een koninklijk kind - Mannenzangvereniging 'Onger-Oens' fan Urk ûlf Jurie van den Berg, oargel Marinus ten Napel Improvisatie Müller-oargel fan de Grutte tsjerke yn Ljouwert: Liet 442 (LvdK 2013) : Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen - Sebastiaan Schippers Psalm 68 - Sebastiaan Schippers bespilet it oargel fan de tsjerke yn Ferwert 

Prelude

3 december 08:00 - 09:00 De oertinking wurdt hjoed fersoarge troch dûmny Gerrit Groeneveld fan Boalsert. De lieten fan hjoed binne:   (1) Kristlik mannekoar Emmeloord - Wait for the light to shine (2) Joy Everingham Be still and know that I am God (3) Eens zal op die grote morgen (4) Famkeskoar Greydanuskolleezje Zwolle - Er is een land van louter licht (5) Tenor Florian - Ga mij niet voorbij o Heiland (6) Westerlauwers mannekoar - Snie op it lân (7) Nije Moed Easthim - Hear wês mei ús oant in oare kear (8) Willemijn de Munnik mei koar en publyk út EO Nederland Zingt - Er komen stromen van zegen (9) De Bazuin Berltsum - Een vaste burcht is onze God (10) Edoza - laudate omnes gentes (11) Sjonggroep Gryn - Hy sil nei dy harkje (12) Grut sjongkoar ûnder lieding fan Quintus Zwart - Nu daagt het in het oosten (13) Chr. Brassband Excelsior - Groot is Uw trouw o Heer

Prelude

26 november 08:00 - 09:00 De oertinking wurdt fersoarge troch ds. Johannes van der Meer, emearitus predikant binnen de Menniste Tsjerke. De lieten fan hjoed binne: (1) Groot Mannenkoor Noord-Nederland - Er is een God die hoort (2) New London Choire - Halleluja (3) EO Nederland Zingt - dwars door alle tranen heen (4) Gracias Choir -Your raise me up (5) Kwartettekoar - Ierske seine (6) Lemster Mannekoar - Elk uur, elk ogenblik (7) Kantorij Surhústerfean - Hear, bliuw my nei (8) Bernekoar Sjaloom - U zal ik loven Heer (9) Nan van Groeningen - Tel uw zegeningen (10) Opwekking 488 - Heer, ik kom tot U (11) EO Nederland zingt - Wat de toekomst brenge moge (12) Hugo van der Meij op it Hinsz-oargel fan de Martinitsjerke fan Boalsert - meditaasje by psalm 25

Prelude

19 november 08:00 - 09:00 De oertinking wurdt hjoed fersoarge troch dûmny Lieuwkje Cnossen, predikant yn de Protestântske Gemeente Westergeast en Aldwâlde (1) Interkerkerlijk Mannenkoor Drachten – psalm 116 (2) De Dobber – Sit net yn noed (3) Enschede's Byzantijns Kozakkenkoor - Oche Nash – Us Heit yn it Oekraynsk (4) Kamper jongenskoor – O holy night (5) Mannenkoor Eiland Urk en Gerrit Schinkel – De Avondzang (6) Leger des Heils – Ik wil graag het verhaal vertellen (7) EO Nederland Zingt – Ik wil zingen van mijn Heiland (8) Laus Deo Frjentsjer – Coming home (9) Greideklanken – Tel uw zegeningen (10) Susan Boyle – Amazing Grace (11) Hugo van der Meij op it Hinsz-oargel fan de Martinitsjerke fan Boalsert – meditaasje by psalm 25

Prelude

12 november 08:00 - 09:00 De oertinking wurdt fersoarge troch ds. Anne Elverdink fan de Griff. tsjerke yn Súdhorn. spyllist: 1. Er is een God die hoort - mannenkoren ulv Martin Mans 2. De steppe zal bloeien - Lenny Kuhr 3. In oar rint mei dy mei - Johan Cnossen 4. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag - mannenkoor Edoza 5. Where no one stands alone - Elvis Presley 6. Greate God wy loovje Jo - Kristlik Menamer Dûbelkwartet 7. Er komen stromen van zegen - Urker Mannenkoor Hallelujah 8. Gods wurd is ús lampe - Kwartettekoar 9. Beveel gerust uw wegen - Aafje Heynis 10. Slotkoor Johannes Passion - Ach Herr, Lass dein lieb Englein - Rias Kammerchor 11. Als ik hem maar kenne - Klaas Jan Mulder (orgel)