Buro de Vries

12 november 11:00 - 13:00

Hjoed yn Buro de Vries: *Draachmem Christa: "Prachtich dat ik Bas en Sander heit meitsje kinnen ha". *Romke Toering krige swiere hertproblemen en begûn te skriuwen oer syn jeugd yn Easterlittens.