Buro de Vries

28 augustus 2022 11:00 - 13:00

Skriuwster en âld-Omrop Fryslân-kollega Aly van der Mark (83): "Achter de geraniums sitte is neat foar my. Ik moat dwaande bliuwe."