Meer Friezen kunnen het Fries lezen en schrijven

Het aantal Friezen dat Fries kan lezen en schrijven, is de afgelopen twaalf jaar licht toegenomen. Dat blijkt uit De Fryske Taalatlas 2020. Bijna 6.500 inwoners fan Fryslân vulden in enquête in over het gebruik en het eigen niveau van de Friese taal. Het percentage inwoners dat Fries verstaat en spreekt is stabiel gebleven.
© ANP
De resultaten van de enquête zijn volgens het onderzoek bemoedigend. Het Fries heeft een sterke positie in de gemeenschap, want zowel jongeren als oudere Friezen praten de taal vaak. Gedeputeerde Sietske Poepjes is blij met de sterke rol die het Fries speelt in het dagelijks leven van veel Friezen: "Het hoort bij hun identiteit, ze zijn er trots op. Dat is mooi om te zien."
Poepjes ziet ook aandachtspunten, omdat het positieve beeld dat nu geschetst wordt niet betekent dat er geen verdere aandacht voor het behouden van de taal nodig is. "De overdracht van de taal aan de nieuwe generaties is belangrijk om het Fries ook in de toekomst zo'n sterke positie te laten behouden. Daarom werken wij met het Taalplan Frysk-2030 aan het versterken van het Fries in het onderwijs."

Taalplan Frysk-2030

De provincie zet in alle onderwijssectoren in op het verbeteren van de positie van de Friese taal en cultuur. Naast het structureel versterken van het Fries als schoolvak in het primair en voortgezet onderwijs, wordt het Fries ook gestimuleerd in het voorschoolse onderwijs met bijvoorbeeld leesbevorderingsprojecten. In het middelbaar en hoger beroepsonderwijs wordt er, naast de mogelijkheid taalvaardigheidsvakken te volgen, aandacht gegeven aan de positie van het Fries in het dagelijks leven en in de toekomstige beroepscontext. Op deze manier zou het Fries structureel versterkt worden en zouden leerlingen voorbereid worden op leven en werken in Fryslân.
Gedeputeerde Sietske Poepjes
De Fryske Taalatlas geeft eens in de vier jaar een overzicht van het beheersingsniveau en het gebruik van de Friese taal door inwoners, overheden, onderwijs en bedrijfsleven. De basis van de atlas is het taalonderzoek van de provincie onder de inwoners fan Fryslân dat elke vier jaar gedaan wordt. De Fryske Taalatlas 2020 is de vierde editie na eerdere uitgaven in 2007, 2011 en 2015.
Mear Friezen kinne it Frysk leze