Natuurorganisaties willen concreter natuurbeleid van provincie

Met het hedendaagse natuurbeleid van de provincie worden de landelijke en internationale natuurdoelen niet gehaald. Dat is de conclusie van het rapport 'Meer natuur minder knel' dat in opdracht van It Fryske Gea, Natuurmonumenten, de Fryske Miljeufederaasje en Lânskipsbehear Fryslân is opgesteld. Ze roepen de provincie Fryslân op om krachtiger op te treden bij het behoud en herstel van de Friese natuur.
© Omrop Fryslân
Een onderzoeksbureau heeft landelijk in kaart gebracht hoe de provincies hun taken en bevoegdheden uitvoeren voor het natuur- en landschapsbeleid. Daarmee is beter zicht op de invulling van dat beleid en in elke provincie en de onderlinge verschillen. Ook is onderzocht in hoever het beleid van alle provincies samen leidt tot het bereiken van landelijke en internationale natuurdoelen.

Zorgen

De natuurorganisaties maken zich zorgen over het bereiken van die doelen. Dat blijft steken op juridisch gebied, maar er is ook nog niet genoeg toezicht o het behalen van de doelstellingen uit de provincie. Daarnaast zijn er grote onderlinge verschillen tussen provincies qua invulling en uitvoering. "Als je kijkt naar de nationale en internationale verplichtingen die er liggen voor het herstel van het natuur biodiversiteit , dan wordt over alle provincies duidelijk gezegd dat we het niet redden", zegt Henk de Vries van It Fryske Gea.

Concrete ambities

Om die natuurdoelen te bereiken moeten de provincies volgens de natuurorganisaties hun natuurambities concreter maken en meer inzetten op bescherming van landschap en soorten. "Beleid en middelen zijn er wel, maar op de wetten wordt niet genoeg gestuurd", zegt De Vries. In Fryslân zou er meer ingezet moeten worden op weidevogels en kleinschalige landschap met onder andere houtwallen.
De organisaties hopen dat de provincie hun verplichtingen nog eens goed tegen het licht houdt. "Ze moeten kijken welke soorten, landschappen en biotopen hier belangrijk zijn en hoe we die willen beschermen en hoe we daar uitwerking aan willen geven."
Directeur Henk de Vries van It Fryske Gea