Blijdschap en teleurstelling voor sportverenigingen in Sint Annaparochie

Twee clubs, beide uit Sint Annaparochie, beide staan ze eerste, maar er is maar één kampioen. Nadat de KNVB gister bekend maakte dat er in het amateurvoetbal niet meer gespeeld wordt, werd ook bekend dat er geen kampioenen worden uitgeroepen. Maar de volleybalbond heeft weer heel wat anders besloten.
Amateurfuotbal
En yn Sint Anne betsjut dat, dat fuotbalferiening VV Sint Anne dit seizoen gjin kampioen wurdt. Se ha acht punten foarsprong op de nûmer twa Renado yn de tredde klasse. Mar dochs gjin promoasje en gjin titel foar de klup.
De follybalfroulju fan VoVeSa binne lykwols wol útroppen ta kampioen. Se spylje yn de earste klasse fan de regio noard en moasten noch fiif wedstriden spylje. Mar it follybalbûn docht it oars as it fuotbalbûn. VoVeSa mei promovearre en is kampioen. Al sit in kampioensfeest der net yn.
En in Sint Anne betekent dat, dat voetbalvereniging VV Sint Anne dit seizoen geen kampioen wordt. Ze hebben acht punten voorsprong op de nummer twee Renado in de derde klasse. Maar toch geen promotie en geen titel voor de club. De volleybalvrouwen van VoVeSa zijn echter wel uitgeroepen tot kampioen. Ze spelen in de eerste klasse van de regio noord en moesten nog vijf wedstrijden spelen. De volleybalbond doet het anders dan de voetbalbond, VoVeSa mag promoveren en is kampioen. Al zit een kampioensfeest er niet in.