Hoogleraren: Fries verdient evenveel aandacht van onderwijsminister als Nederlands

Vier hoogleraren Fries aan Nederlandse universiteiten hebben minister Van Engelshoven maandag in een open brief gevraagd om het Fries een gelijkwaardige positie te geven in de beleidsvorming bij het ministerie van Onderwijs.
© ANP
De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen bracht afgelopen herfst een rapport uit over de toestand van de Neerlandistiek aan Nederlandse universiteiten. Het aantal studenten Nederlands nam de afgelopen jaren sterk af en de minister vroeg de Akademie om een analyse te maken en om een voorstel om de instroom van studenten te vergroten.

Hoogleraren

De Friese open brief is ondertekend door hoogleraren Goffe Jensma (RUG), Arjen Versloot (UvA), Hans Van de Velde (UU) en R.H. Bremmer (Leiden). "Wij hoogleraren Fries aan Nederlandse universiteiten stellen vast dat de tweede officiële rijkstaal en inheemse moedertaal van Nederland, het Fries, in dat rapport helaas ontbreekt."

Speciale verantwoordelijkheid

"Nederland heeft een bijzondere verantwoordelijkheid voor het Fries, zoals door het Rijk ook erkend door het instellen van de Wet gebruik Friese taal, de ondertekening van het Europees Handvest voor Regionale en Minderheidstalen en de uitwerking daarvan in de Bestjoersôfspraak Fryske taal en kultuer 2019-2023 als ook van het Kaderverdrag Nationale Minderheden."
Ze vragen daarom om de voorgestelde maatregelen van het KNAW ook op het Fries taalonderwijs van toepassing te maken. Ook vragen ze gegarandeerde financiering voor minstens één volledige bachelor en masteropleiding, een compensatie voor onderwijsmasters en het verlagen van het inschrijfgeld voor een tweede master.