Eerste elf gemeentelijke bruggen over op provinciale afstandsbediening

De eerste gemeentelijke bruggen zullen op 28 januari over op provinciale afstandsbediening. De bruggen in de gemeente Leeuwarden zullen de komende vier jaar op afstandsbediening vanuit de provinciale bedieningscentrale in Leeuwarden bediend worden.
© Omrop Fryslân, Hayo Bootsma
Alve brêgen fan de gemeente Ljouwert geane de kommende fjouwer jier oer nei ôfstânstânsbetsjinning. De Palmabrêge yn Wergea en de Tútsebrêge en Gallebrêge by Grou binne de earste trije brêgen, de oare brêgen folgje letter. Tiisdei tekenje Provinsje Fryslân en gemeente Ljouwert yn Wergea foar dizze gearwurking.

Grutter projekt

De oergong fan de alve brêgen mei betsjinning op ôfstan is ûnderdiel fan in grutter projekt. Yn totaal geane der fjirtich brêgen yn de provinsje oer op ôfstânsbetsjinning. It betsjinjen fan brêgen wurdt fan in sintrale brêge ôf oanstjoerd. Nettsjinsteande de ûngemakken dy't foarich jier plak fûnen, is dizze manier fan it betsjinjen fan brêgen neffens de provinsje feilich.
Elf bruggen van de gemeente Leeuwarden gaan de komende vier jaar over naar afstandsbediening. De Palmabrug in Wergea en Tútsebrêge en Gallebrêge bij Grou zijn de eerste drie bruggen, de andere bruggen volgen later. Dins
De elf bruggen die als eerst overgaan op afstandsbediening