It Fryske Gea krijgt 1,5 miljoen voor vogelprojecten aan de Waddenkust

It Fryske Gea krijgt 1,5 miljoen euro uit het Waddenfonds voor initiatieven binnen het Waddenkustproject met de naam 'Wij en Wadvogels.' Dit idee is opgezet onder leiding van de Vogelbescherming en heeft ten doel om de vogelpopulatie in het Waddengebied weer op peil te brengen. Eerder had het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit al een kwart van het benodigde bedrag toegezegd.
© ANP
Binnen het project wordt niet enkel gekeken naar de vogels die op dit moment in het Waddengebied broeden, rusten en eten zoeken, maar ook naar mogelijke uitbreiding voor natuur- en vogelrecreatie.

Waar moet er wat gebeuren?

Concreet liggen er nu plannen op tafel voor Paesens-Moddergat, Ferwert, Blije Buitendijks en Westhoek. Met het geld worden broedplaatsen aangelegd, maar moet er ook voor worden gezorgd dat kwelders geschikt zijn voor vogels en dat er een beter begrazingsbeheer komt.

Andere projecten

Daarnaast wordt er een buitendijkse zomerpolder bereikbaar voor de zee. Bij Paesens zal worden gemeten of het opslibben van de kwelder bijdraagt aan de opslag van CO2. Ook worden er cultuurhistorische elementen opgeknapt in het landschap, zoals oude sluisjes in het buitendijkse gebied.
Samen met omwonenden en andere organisaties gaan It Fryske Gea en de Vogelbescherming de plannen uitwerken. De eerste uitvoering van een van de deelprojecten moet in 2020 van de grond komen.