Dit zijn de plannen van de provincie voor de komende vier jaar

'Geluk op 1'. Dat is de titel van het bestuursakkoord dat het nieuwe college van gedeputeerde staten van CDA, PvdA, VVD en FNP dinsdag gepresenteerd in Heeg. De presentatie is in dat dorp, omdat de provincie Heeg beschouwt als een goed voorbeeld van wat een levendig Fries dorp te bieden heeft aan natuur, landbouw en recreatie.
Nij kolleezje
Het provinciaal bestuur wil de komende jaren extra investeren in het veenweidegebied, in circulaire economie, in 'slim toerisme' en in cultuur. De Friese automobilist moet wel aan die investeringen meebetalen, want de opcenten op de motorrijtuigenbelasting gaat weer omhoog.
De politieke redactie van Omrop Fryslân legt hieronder in het kort uit, wat er precies in het nieuwe bestuursakkoord staat.

Veenweidegebied

De provincie wil de komende jaren tien miljoen euro extra investeren in het veenweidegebied. Een 'taskforce veenweide' moet het beleid effectief en met draagvlak uitvoeren in samenwerking met de andere betrokken partijen zoals het Rijk, het waterschap en de landbouw. Het wordt een balanceer-act tussen maatwerk en algemene maatregelen.
Een zogenoemde maatschappelijke batenanalyze moet de provincie helpen om een goede keus te maken. De nieuwe PvdA-gedeputeerde Douwe Hoogland mag proberen om dit proces in goede banen te leiden. De belangen zijn groot, want ook als er niets wordt gedaan, zal het dalen van de bodem in het gebied veel geld kosten aan extra investeringen in water- en dijkbeheer.

Huisvesting in Fryslân

Om de leefbaarheid op het platteland te bevorderen wil de provincie de komende vijftien jaar ruimte geven aan tijdelijke huisvesting. Flexibele woningen kunnen worden ingezet als starterswoningen voor jongeren, maar ook als ouderenwoningen of als verblijf voor buitenlandse werknemers in het kassengebied in Noordwest-Fryslân.
Als de huizen in het dorp niet meer nodig zijn, kunnen ze worden verplaatst naar een andere plaats, waar wel behoefte is aan woonruimte. Ook op de Waddeneilanden kunnen tijdelijke woningen een oplossing zijn.
De provincie wil de komende jaren veel voorbeelden van flexibele circulaire huisvesting realiseren. Door de komende jaren in te zetten op flexibele huisvesting wil de provincie anticiperen op demografische veranderen zoals krimp en verdere vergrijzing op het platteland.
© Omrop Fryslân, Andries Bakker

Sneller naar de Randstad

De treinverbinding van Fryslân naar de Randstad wordt, als het aan de provincie ligt, 30 minuten sneller. Wat hierbij mogelijk kan helpen, is het vervangen van de spoorbrug over het Van Harinxmakanaal door een aquaduct. De provincie wil hier de komende jaren afspraken over maken met het Rijk.
Daarnaast steunt Fryslân de ambitie voor het aanleggen van de Lelylijn tussen Groningen en Lelystad, via Drachten en Heerenveen. Een maatschappelijke kosten- en batenanalyse moet uitwijzen of die spoorverbinding ook kans van slagen heeft.

Circulaire miljoenen

De provincie gaat door met het investeren in circulaire economie. Daar wordt de komende jaren maar liefst 21 miljoen euro voor uitgetrokken. Investeringen in duurzame innovatie moet ervoor zorgen dat Fryslân 'de meest circulaire regio' van Europa wordt. Het geld wordt onder andere ingezet om het midden- en kleinbedrijf te helpen om circulairder te werken en daar ook geld mee te verdienen.
© Omrop Fryslân, Andries Bakker

Culturele plannen

De erfenis van de culturele hoofdstad is ook belangrijk voor de provincie. Er is daarom een kleine 10 miljoen euro beschikbaar gesteld voor culturele activiteiten, maar die moeten wel aantoonbaar een 'positief economisch effect' hebben. Voor het Iepen Mienskipsfûns is de komende jaren 12 miljoen euro beschikbaar. Met dat geld wil de provincie in totaal maar liefst 750 projecten op het gebied van leefbaarheid steunen.
Om alle ambities op het gebied van 'brede welvaart' te realiseren hoopt de provincie 130 miljoen aan Europese subsidies binnen te halen. De provincie heeft zelf 36 miljoen euro gereserveerd als co-financieringsgeld, om dat mogelijk te maken.

Topsportevenementen

Het nieuwe college van gedeputeerde staten heeft tot besluit ook ambities op sportief gebied. Het nieuwe college streeft naar het binnenhalen van 'internationale topsportevenementen', waaronder één internationale wielerronde, zoals de Tour de France, de Giro d'Italia of de Vuelta.