FNP maakt zich zorgen over taalbeleid plaatsnaamborden

Er moet goed beleid komen voor de plaatsnaamborden in de gemeente Waadhoeke, anders is er kans dat de plaatsnamen in lokale talen verdwijnen. Daar is althans de FNP in Waadhoeke bang voor. Ze vragen het college om met harmonisatie voor de plaatsnaamborden te komen, waarin ook het Bildts en het Franekers een plekje krijgen.
Frjentsjer © Johan en Wiepie
De gemeente Waadhoeke is kortgeleden met een voorstel gekomen om geen harmonisatie toe te passen op het gebied van plaatsnamen. Hier waren onder andere de Jong Fryske Mienskip en de Topografyske Wurkgroep Fryslân het niet mee eens. Zij vinden dat er wel harmonisatie moet plaatsvinden, en verwijzen daarbij naar een eerdere uitspraak van de gemeente Wymbritseradiel.
In voormalig gemeenten Littenseradiel en Menameradiel, die nu onder Waadhoeke vallen, waren de plaatsnamen al Friestalig. In het Bildt en Franekeradeel staan de Nederlandse plaatsnamen nog bovenaan.
De FNP wil niet het risico nemen dat de plaatsnamen voor het gebiedsdeel het Bildt Friestalig worden. Daarom wil de partij nu met een amendement komen, om het aan de voorkant zelf te regelen, met als uitgangspunt dat de regionaal/lokaal gesproken talen, ook het Bildts en Franekers, hun plek krijgen.