Manifest aangeboden om Lauwersmeergebied klaar te maken voor de toekomst

Op een groot symposium in de Willem Lodewijk van Nassau Kazerne in Zoutkamp is donderdag een manifest aangeboden over de toekomst van het Lauwersmeergebied. De opstellers van het manifest zijn ondernemers uit het gebied zelf. Zij hebben het aangeboden aan wethouders en gedeputeerden van de betrokken gemeenten en provincies.
Maaike van der Hoek wie op it sympoasium
De Lauwerszee werd vijftig jaar geleden afgesloten met een dijk. Zo ontstond ineens een binnenwater van 6000 hectare. Zout water werd zoet en de visserij verplaatste zich van Dokkumer Nieuwe Zijlen en Zoutkamp naar Lauwersoog. In aanwezigheid van Koningin Juliana werd op 23 mei 1969 de laatste handeling uitgevoerd. Bij het symposium was donderdag aandacht voor de geschiedenis van het Lauwersmeergebied, maar meer nog werd gekeken naar de toekomst.
Lauwersmargebiet © ANP

Manifest

Er is al jarenlang discussie over de toekomst van het Lauwersmeergebied. Zo wordt onder andere gesproken over het herstel van de verbinding met het zoute water om vis ingang te geven tot het Lauwersmeer. De natuurwaarden van het gebied staan onder druk.
In het manifest zetten de opstellers in zeven punten uiteen wat er volgens hun gebeuren moet om het Lauwersmeer klaar te maken voor de toekomst.
© Omrop Fryslân, Geertrui Visser
Ondernemers uit het gebied hebben een manifest (onderaan dit bericht te lezen) aangeboden over de toekomst van het Lauwersmeergebied. Want het wordt hoog tijd dat ze betrokken worden bij de ontwikkeling van het gebied. Dat zegt een van de ondernemers. Aaltsje Rispens: "Er zijn veel plannen gemaakt over ons. Het is nu goed dat we met elkaar om tafel zitten. In die vijftig jaar Lauwersmeer hebben heel veel meningen tegenover elkaar gestaan. Het begon ermee dat na de afsluiting de vissers teleurgesteld waren. Ze raakten hun visgronden kwijt. Defensie kreeg een oefenterrein in het Lauwersmeergebied, landbouw en natuur stonden vaak tegenover elkaar. We moeten die tijd achter ons laten. Laten we nu de komende vijf jaar samen aan de slag gaan."
© Omrop Fryslân, Geertrui Visser
De ondernemers en natuurbeheerder Staatsbosbeheer hebben verschillende belangen in het gebied. Het manifest is aangeboden aan de stuurgroep van het Lauwersmeer. Staatsbosbeheer zit ook in die stuurgroep. De plaatselijke politiek heeft ook een stem in de toekomst van het Lauwersmeergebied.

Fryslan DOK

Takom wykein en it wykein dêrop hat Fryslân DOK wiidweidich omtinken foar it jubileum fan it Lauwersmar. Diel 1 'In byld fan tiid' giet oer de takomst fan it Lauwersmargebiet , de jierappelbou en de fersâlting. Op sneon 25 maaie is dy dokumintêre op NPO 2 te sjen en op snein 26 maaie fan 17.00 ôf op Omrop Fryslân.
Yn diel 2 'Foarútgong en bedriging' wurdt sjoen nei mooglikheden fan duorsem toerisme, biologyske lânbou en nei de oergong nei de wetterstofekonomy, Dat is te sjen op sneon 1 juny op NPO 2 oere en op snein 2 juny fan 17.00 ôf op Omrop Fryslân.
1. Economische ontwikkeling op basis van kustidentiteit
- Ondersteun en faciliteer een recreatief aanbod dat past bij de identiteit van Lauwerskust en Werelderfgoed Waddenzee én bij de beleving van de kernwaarden;
- Kies voor een Werelderfgoedcentrum dat deze kustidentiteit ondersteunt en versterkt;
- Kies voor kleinschalige, gebiedseigen, duurzame visserij in de oostelijke Waddenzee en het Lauwersmeer, gekoppeld aan bezoekershavens in Lauwersoog, Zoutkamp en Dokkum.
2. Een innovatieve benadering voor de waterveiligheid van kust en achterland
- In kaart brengen van de effecten van de nieuwste klimaatscenario's voor Lauwerskust;
- Vertalen waterveiligheid en natuur Lauwerskust in één integraal plan met ruimte voor innovatieve aanpak als klimaatbuffers in het achterland en opslibbing van de kust (en aansluitend op ontwikkelingen in natuurinclusieve landbouw en Deltaplan Biodiversiteitsherstel)
3. Lauwerkust Proeftuin maritieme waterstofeconomie
- Kies voor een toekomst zonder fossiele brandstoffen (onder andere scheepmotoren) in Lauwerskust en de oostelijke Waddenzee; en zorg voor omzetting windenergie op zee in waterstof;
- Creëer de Proeftuin Lauwerskust Maritieme Waterstofeconomie, een vier-jarig programma voor innovatie rond waterstof, met ruimte in de regelgeving/faciliterende financiële programma's en aanlanding van (een deel van de) windenergie op zee in Lauwersoog.
4. Lauwerskust energieneutraal
- Ontwikkel drie pilotprojecten rond vervoer op waterstof: garnalenkotter, excursieboot en landbouwtractor;
- Versterk de uitrol van duurzame energieproductie in de dorpen van Lauwerskust; en verken de mogelijkheden van energiebenutting uit water (warmte en koude uit oppervlaktewater en/of getijdenstroom).

5. Innovatiegebied voor landbouw van de toekomst
- Het proefproject Zoet op Zout Lauwersmeergebied verder uitrollen, met de projecten Spaarwater en Boeren Meten Water en zouttolerantie van teelten; deze kennis delen met de regio en de waterzelfvoorziening voor de landbouw, met grip op de eigen percelen, opschalen naar de gehele regio;
- Opschalen 'zilte beheerpakketten' als onderdeel van agrarisch natuurbeheer;
- In samenwerking met andere bedrijven/organisaties uit de regio de mogelijkheden verkennen om de bodemkwaliteit te verbeteren in relatie tot kringloop.
6. Naar een robuust Lauwerskustlandschap met biodiversiteit en karakter
- Versterken identiteit dorpen Zoutkamp, Dokkum, Lauwersoog, Holwerd en Paesens- Moddergat als kustplaatsen;
- Versterken kustlandschap met herstel cultuurhistorische elementen (oude sluizen/inlaten, historische gebouwen, terpen, molens etc.) en het vernieuwen van dijkstructuren tot groene, bloemrijke linten tussen de dorpen;
- Ontwikkelen drie groene, landschappelijke, cultuurhistorische, recreatieve routes tussen kust en achterland: van Kollum naar de kust, van Dokkum naar Lauwersoog en van de stad Groningen naar Zoutkamp;
- Realiseren van een optimale vismigratievoorziening en onderwaterhabitat waardoor vissen 24/7 het Lauwersmeer in en uit kunnen zwemmen; en hierbij verkennen in hoeverre een stabiel brakwatergebied in (het noordelijke deel) van het Lauwersmeer te realiseren is zonder negatieve impact op andere functies.
7. Proces
- Samen met overheden, maatschappelijke partijen, ondernemers en bewoners van het gebied het Manifest Lauwerskust uitwerken tot een actieplan