Familie Vaatstra herdenkt Marianne: "Je missen doet zo'n pijn"

Twintig jaar na de dood van Marianne Vaatstra herdenkt de familie haar met een advertentie. Het is op woensdag exact 20 jaar geleden dat het 16-jarige meisje uit Zwaagwesteinde dood aangetroffen werd in de buurt van Veenklooster.
© Kollumer Courant
Dit is de rouwtekst die de familie Vaatstra in de Kollumer Courant heeft laten publiceren:
Marianne,
Elk oere, elke tel ....
bisto yn myn tinzen en myn wêzen
en yn it djipst' fan myn gefoel
is it gemis yn alles ôf te lêzen
Want dy misse docht sa sear,
trocht alles rint it hinne
sels as de dei al ta in ein kaam is,
sil sy moarn mei in missen wer begjinne.
Ik gûl, ik laitsje en ik dream oer dy,
want ferjitte sil ik nea kinne.
Yn alles bist' en bliuwst' tichtby,
troch dea en libben hinne.
Striel as in moaie held're stjer,
skyn mar prachtig as de sinne.
Stoarmje as de wyn wer ik yn hear,
dyn waarme stim sa as foarhinne.
Leave Marianne, wy misse dy sa!
Heit
Mem
Broers en susters
Tantesizzers
Een vertaling van het in het Fries geschreven gedicht van de familie Vaatstra:
Marianne,
Ieder uur, iedere seconde ....
ben jij in mijn gedachten en mijn zijn
en in het diepste van mijn gevoel
is het gemis in alles af te lezen
Want je missen doet zo'n pijn,
het loopt door alles heen
zelfs als de dag al ten einde is gelopen,
zal zij morgen met een missen weer beginnen.
Ik huil, ik lach en ik droom over je,
want ik zal je nooit kunnen vergeten.
In alles ben en blijf je dichtbij,
door dood en leven heen.
Straal als een mooie heldere ster,
schijn maar prachtig zoals de zon,
Storm als de wind die ik hoor,
je warme stem zoals voorheen.
Lieve Marianne, we missen je zo!