Agrarische collectieven beginnen met het monitoren van steenmarters

Begin april hebben zes agrarische collectieven wildcamera's geplaatst bij weidevogelnesten. Daarmee kan achterhaald worden wat de invloed is van steenmarters in de predatie van de nesten. Verspreid over tien weidevogelgebieden zijn in totaal veertig wildcamera's geplaatst. Deze maken zowel overdag als 's nachts een foto wanneer er beweging voor de lens wordt waargenomen.
© Wikipedia
In de afgelopen jaren is het aantal steenmarters fors toegenomen. In een aantal weidevogelgebieden bestaat de indruk dat de steenmarter een aanzienlijk deel van de weidevogeleieren opeet. Mogelijk zelfs meer dan de vos. Of dit daadwerkelijk zo is, wordt nu door middel van de cameramonitoring vastgesteld.
Als na afloop van het broedseizoen vaststaat dat de steenmarter een belangrijke rol speelt bij de predatie van weidevogelnesten, willen de collectieven voor de betreffende gebieden samen met andere betrokken partijen bekijken of er via de Faunabeheereenheid een ontheffing voor vangen en doden aangevraagd kan worden.

Verschillende manieren van weidevogelbeheer

In de betreffende gebieden wordt al op verschillende manieren uitvoering gegeven aan weidevogelbeheer. Denk hierbij aan het later maaien van (kruidenrijke) percelen, beheer van plasdras en/of het verhogen van slootwaterpeilen en het behouden van de landschappelijke openheid.
Er worden onder andere camera's geplaatst bij De Warren bij Balk, het Skrins- en Skrok-gebied, bij Idzega en bij Jirnsum.

Broedsucces blijf achter

Ondanks deze investeringen en inspanningen blijft het broedsucces in een deel van de weidevogelkerngebieden helaas achter. Provincie Fryslân faciliteert de monitoring door de deskundigheid van ecologische adviesbureaus beschikbaar te stellen en de wildcamera's in bruikleen te geven.