''Miljoenen nodig voor veenweidegebieden''

Er moet de komende jaren 25 miljoen euro worden gestoken in het veenweidegebied. Dat geld is nodig om de doelstellingen op het gebied van klimaat, vitaal platteland en duurzame landbouw te kunnen halen. Dat maakt de provincie bekend. Die wil er ieder jaar 1,25 miljoen euro in steken. Het Wetterskip mikt op eenzelfde bedrag. Over meerdere jaren is een totaalbedrag van 25 miljoen nodig.
De provincie verwacht dat gemeenten, de landbouw en natuur- en milieuorganisaties daar ook aan bijdragen. Dat kan in de vorm van geld, maar ook door de manier van werken zo aan te passen dat de doelen worden behaald.
Het doel van de aanpak is duurzame landbouw, natuur en water in het veenweidegebied te combineren. Daarvoor moet het waterpeil worden verhoogd, zodat de bodem minder verzakt en er een lagere uitstoot van broeikasgassen is.
Volgens de provincie staan de exacte bedragen voor het veenweidegebied nog niet vast. Eerst moet duidelijk zijn wat de exacte maatregelen zijn die nodig zijn, en wat die maatregelen kosten.