Bij de Belastingdienst kan voortaan Fries worden gebruikt

Friezen kunnen voortaan bij de Belastingdienst hun eigen taal gebruiken. Fries Algemeen nu beogende instellingen, zogenaamde ANBI's, mogen zich voortaan ook in het Fries verantwoorden bij de Belastingdienst. Dat meldt minister Plasterk van Binnenlandse Zaken in zijn antwoorden op Kamervragen. Deze vragen gingen over de tussenevaluatie van bestuursafspraken over de Friese taal en cultuur.
Vragen
De VVD-fractie stelde de vragen over het Fries bij ANBI's. Dat zijn instellingen die zich inzetten voor het algemeen belang. Onder de richtlijnen van de Belastingdienst was het voor Friese ANBI's niet mogelijk om zich in het Fries te verantwoorden, want dan verloren zijn hun ANBI-status. Plasterk geeft aan dat het Fries, op grond van de erkenning van het Europees Handvest, dezelfde status heeft als het Nederlands. De minister heeft daarom in overleg met de staatssecretaris van financiën besloten de richtlijnen op dit punt aan te passen.
"De provincie Fryslân en taalorgaan DINGtiid hebben dit meerdere keren aan de orde gesteld bij minister Plasterk'', vertelt gedeputeerde Sietske Poepjes. ''Met de aanpassing van de richtlijnen respecteert de minister de Wet gebruik Friese taal. Daar ben ik blij mee. Friezen moeten in hun eigen taal met elkaar kunnen communiceren, ook bij Rijksdiensten. ik roep de Friezen dan ook op om dat te doen. We mogen trots zijn op onze taal en dat mogen wij laten zien.''