Syb: "The Passion moat Frysk tintsje krije"

"Elske DeWall of Iris Kroes soe ik in goede suggestje fine om de rol fan Maria te spyljen yn The Passion" zegt Syb van der Ploeg. Hij vindt het hartstikke leuk dat het spektakel volgend jaar naar Leeuwarden komt. "It set Ljouwert goed op de kaart, ek mei it each op Kulturele Haadstêd. It is in geweldige produksje mei moai kamerawurk dat de sfear fan Ljouwert en mooglik de alve stêden goed sjen lit."
Bij de allereerste opvoering van The Passion in Gouda in 2011 speelde Syb van der Ploeg de rol van Jezus.
"Wat my noch altyd bybleaun is, is dat it publyk manmachtich ropt dat Jezus krusige wurde moat. Dat wie hiel yndrukwekkend en fielde ûnrjochtfeardich." Sinds dat optreden is hij elk jaar betrokken gebleven bij de productie. "Ik fersoargje in optreden foar de hûnderten frijwilligers dy’t meirinne yn de prosesje om it krús troch de stêd te dragen."
Fries
Syb is nog niet gevraagd voor een rol, maar een aantal liedjes van De Kast leent zich goed voor een bewerking in het muziekstuk. "Ik sjoch it al hielendal foar my hoe’t Jezus nei de himel giet op muzyk fan In nije dei bygelyks. En dat er dan op de Avérotoer, of noch moaier boppe-op de Aldehou stiet. Hooplik krijt de produksje wol in Frysk tintsje en dogge se wat mei de Fryske taal."