Joan Leemhuis-Stout spreekt Fries in de Staten

Joan Leemhuis-Stout © Omrop Fryslân, Andries Bakker
Waarnemend commissaris van de Koning, Joan Leemhuis-Stout, heeft woensdag kennis gemaakt met Provinciale Staten. Ze vindt het een cadeautje dat ze op haar leeftijd van 70 jaar nog zo'n ambt mag bekleden. Ze volgt tijdelijk John Jorritsma op, die burgemeester van Eindhoven is geworden.
Mevrouw Leemhuis kan het Fries verstaan en een beetje spreken. Als kind woonde ze in Sneek en zij heeft al jaren een vakantiewoning in Heeg waar ze als waarnemer zal wonen. In haar eerste speech in Provinciale Staten van woensdagmiddag gebruikte zij Fries.
De tekst van Joan Leemhuis-Stout
Leden fan Provinsjale Steaten fan Fryslân,
Yn dit fermidden en yn dizze seal moat ik tinke oan in Fryske siswize: ‘It is mei sizzen net te dwaan’. Mar jo witte – like goed as ik dat doch, dat as jo hjir yn de gearkomsteseal neat sizze, dat der fan ‘it dwaan’ ek neat telâne komt. En om dat ´dwaan´ giet it krekt.
Boargers, ynstellings en bedriuwen meie der op rekkenje dat it Algemien Bestjoer fan de provinsje besluten nimt dy’t de mienskip op konkrete wize fertuten docht. Dy besluten krije noch mear wearde as jo dêrby jo rol as folksfertsjinwurdiger maksimaal benutte en ynhâld jouwe. Mei it akseptearjen fan it lidmaatskip fan Provinsjale Steaten ha jo dermei in grutte ferantwurdlikens op jo nommen.
Fansels ferfolje jo dy taak yn in goeie wikselwurking mei it Kolleezje fan Deputearre Steaten. It kolleezje as deistich bestjoer fan de provinsje. Ja, yndied, yn dy folchoarder: algemien en deistich bestjoer.
Dêrnjonken is der foar jo wichtige wurk in soad saakkundigens beskikber. It amtlik apparaat is der ek foar jo. Faaks net altiten streekrjocht, mar dan yn elts gefal yndirekt.
Ik fyn it in ear de kommende moannen jo foarsitter te wêzen. En ik sjoch der nei út om jo, wêr nedich, te fasilitearjen en sa by te dragen oan jo ferantwurdlikens.
Staat u mij toe te vervolgen in het Nederlands.