Liesette Bruinsma: "Ik bin blyn. No en?"

Fryslân heeft maar liefst negen sporters die naar de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro gaan. Elke dag stellen wij een van deze topsporters aan u voor. 
Een supertalent in het zwemmen. Europees kampioen op de 100 meter schoolslag, 100 meter vrije slag en 200 meter wisselslag. Ze heeft maar liefst drie wereldrecords in handen. We maken kennis met Liesette Bruinsma. De Wommelse moet nog 16 jaar worden, maar geldt in haar S11 klasse als een van de grootste favorieten voor een gouden medaille. 
Met een aanstekelijke lacht eindigt Liesette bijna alle zinnen die ze uitspreekt. Ze grijnst van oor tot oor wanner ze vooruitblikt op wat komen gaat: Rio de Janeiro. “Sa no en dan haw ik noch net echt yn de gaten hoe grut it is. Ik tink dats’t dat pas troch hast as ik ek echt troch it Olympysk doarp rin.”
Daar begint ook direct een van de grootste schaduwkanten van Liesette haar deelname aan de Spelen. Ze zal er niets van kunnen zien. Dat is al zo sinds ze werd geboren. “Ik fyn it belangryk dat minsken my net sjogge as in paralympiër mei in beheining. Ik lit my net beheine. Ik haw in hendikep omdat ik net sjen kin, mar doch fierder gewoan alles wat ik dwaan wol. Dêryn lit ik my net beheine yn it libben”. Duidelijke taal. Liestette lacht hard wanneer het gaat over haar handicap. “Ik kin der altyd wol grapkes oer meitsje. Dan sis ik: oant sjen! of ‘ja dat sjoch ik wol sitten’ en ‘earst sjen, dan leauwe.”
Liesette doet in Rio de Janeiro mee op alle onderdelen in haar klasse. Het gaat dan om de S11 klasse. “Der binne 14 klassen foar swimmers mei in hendikep. Ien oant en mei tsien is foar swimmers mei in hendikep. 1 is it lichtste, 10 it swierste. Dan komme de klassen foar blinen. Dat giet fan 11 oant 13. Ik swim yn klasse 11.” Het houdt in theorie in dat ze met zes medailles thuis kan komen. “Ik swim de 100 meter rêchslach, 400, 100 en 50 meter frije slach, de 100 meter skoalslach en de 200 meter wikselslach. In prinsipe ha ik de measte kâns op de 100 meter skoalslach, de 100 frije slach en de 50 frije slach, want dêr haw ik no in wrâldrekôr.”
Niet elke zwemmer die meedoet, is helemaal blind. Daarom krijgen alle deelnemers een zwarte duikbril op waar ze niet doorheen kunnen kijken. Het is niet makkelijk, blind zwemmen. “Om foar te kommen dat ik alle kearen wer yn it swimbad tsjin de kant oan bots krij ik in tik mei in stok op myn holle. Dêr sit in sêft baltsje oan. As ik dat fiel dan wit ik dat ik noch twa slaggen meitsje moat foar it kearpunt komt of foardat ik finishje. Mar ik bin wol ris tsjin de kant op botst. Dat is ferfelend, benammen as it sear docht. Ik ha der bygelyks wol ris in harsenskodding oan oerhâlden. Mar myn konkurrinten hawwe it ek en dit heart der foar ús by. Dat makket it ek wol wer bysûnder. It is net allinnich hurd swimme, it is ek trochsette."
Naast een gouden medaille (dat heb ik liever dan mijn hele leven lang kunnen zien) is er ook iets anders dat Liesette graag wil meemaken op de Paralympische Spelen: een bezoek aan het Christusbeeld: “Blyn of net, ik tink dat ik der in soad fan meikrij. Der komt dan in soad op dy ôf. Ik fyn it bysûnder dat ik sizze kin dat ik dêr oan de oare kant fan de wrâld west ha. Eltsenien hat it altyd oer dat byld. Dan kin ik straks ek sizze: dêr ha ik west.”
De Paralympics beginnen 7 september, Liesette Bruinsma zal 9 september voor het eerst in actie komen.