Diner-in-het-wit voor nieuwe hotelschoolstudenten

Stenden hegeskoalle yn Ljouwert © Omrop Fryslân, Joris Kalma
De nieuwe studenten van de hotelschool in Leeuwarden krijgen dinsdagavond een diner in de open lucht voorgeschoteld. Ze kunnen een drie-gangen-maal verwachten op een veld naast het Rengerspark in de stad. Het is de bedoeling dat de 700 gasten allemaal in het wit verschijnen.
Het diner-in-het-wit is afgekeken van een Frans initiatief waarbij je in witte kledij picknickt op een locatie die tot op het laatste moment geheim blijft. Het diner voor de nieuwe studenten wordt georganiseerd door Stenden Hogeschool en het 3JO Campuscafé.
De nije studinten fan de hotelskoalle yn Ljouwert krije tiisdeitejûn in diner yn de iepen loft foarset. Se kinne in trije-gongen-iterij ferwachtsje op in gersfjild njonken it Rengerspark yn de stêd. It is de bedoeling dat de 700 iters allegearre hielendal yn it wyt ferskine.
It diner-yn-it-wyt is ôfsjoen fan in Frânsk inisjatyf wêrby't je yn wite klean picknicke op in lokaasje dy't oan de ein ta geheim bliuwt. It diner foar de nije studinten wurdt organisearre troch de Stenden Hegeskoalle en it 3JO Campus Café.