Bart Helmholt springt naar nieuw Nederlands record

Fierljepper Bart Helmholt uit Burgum heeft woensdagavond een nieuw Nederlands record gesprongen. In It Heidenskip maakte hij een sprong van 21.64 meter. Het eerdere Nederlandse record stond ook al op zijn naam. Helmholt sprong op 5 juli 2014 in het Utrechtse Linschoten 21.55 meter.
"Ik hie it net ferwachte, want ik siet eins hielendal net lekker yn de wedstriid", vertelt Helmholt na zijn prestatie. "Dizze sprong fielde úteinlik dochs wol hiel maklik oan. Dus dit rekôr wol ik fansels ek wer ferbrekke."
Volgens Helmholt is dat elke wedstrijd wel zijn doel. "Yn teory soe 22 meter helber wêze moatte. Dus ik gean moai op deselde foet troch en dan moat ik miskien krekt wat skeaner springe."