Raadsfracties geïnformeerd over crisissituatie bij Caparis

"Der lizze tefolle tûkelteammen op it nivo fan de bobo's en de ego's". Dat was een van de reacties woensdagavond. 66 Raadsfracties zaten woensdagavond de hele avond bijeen in twee bijeenkomsten over Caparis. Het is crisis bij de sociale werkvoorziening. Vertrouwensbreuken tussen managementteam en raad van commissarissen, de ondernemingsraad en de RvC en ook twee gemeentes die nu gezegd hebben dat de raad van commissarissen weg moet. De andere zes gemeenten vinden dat niet nodig.
Verder loopt de politiek in Leeuwarden, Heerenveen, Smellingerland, Achtkarspelen, Opsterland, West- en Ooststellingwerf en Tytsjerksteradeel steeds achter wat betreft informatie.
Daar komt woensdagavond verandering in. De 66 fracties uit de gemeenten werden eerst een uur bijgepraat door de ondernemingsraad, daarna door de volledige raad van commissarissen en wethouders. De raadsleden zijn blij dat ze nu meer informatie hebben, maar wat de oplossing is van de problemen lijkt voor de meesten een lastig verhaal. Daar willen ze zich de komende tijd over beraden. De raadsleden waren erg kritisch op de gang van zaken: "Wy ha net witten hokfoar machtsposysje de rfk en direkteuren by Caparis hiene, sûnder dat sy neitinke foar welke doelgroep se eins oan it wurk binne".
Dat twee gemeenten het vertrouwen hebben opgezegd in de raad van commissarissen wordt niet door alle raadsleden gewaardeerd: "As it fertrouwen opsein wurdt yn de ried fan kommissarissen, wat betsjut dat dan foar de eigen wethâlders? Seit men dan eins it fertrouwen yn jinsels net op?"