"Marters en roofvogels bestrijden om grutto te redden"

Het gaat ook dit broedseizoen niet goed met de grutto. De Bond van Friese Vogelbeschermingswachten (BFVW) en boeren die aan agrarisch natuurbeheer doen, spreken daar hun zorgen over uit. Van de zesduizend nesten met gruttokuikentjes zijn er nog maar drieduizend over. En dat aantal loopt ook nog sterk terug, aldus de BFVW. Dat komt doordat prooidieren, zoals marterachtigen en roofvogels, veel jonge vogeltjes opvreten. Dat zien de BFVW en de boeren in de praktijk.
Eieren lek prikken
Alle belanghebbenden zouden met elkaar moeten gaan overleggen, zodat er een einde komt aan deze alarmerende situatie. Een oplossing zou zijn om meer ruimte te geven aan de bestrijding van marterachtigen of roofvogels, door bijvoorbeeld eieren te prikken. Daarvoor is echter een ontheffing van de flora- en faunawet nodig. Dat is niet eenvoudig, omdat zoiets vaak veel weerstand oproept. Het kan zelfs uitmonden in een rechtszaak, waarbij de rechter het laatste woord heeft.