Internationaal plan voor beschermen broedvogels Waddengebied

Een internationaal plan van aanpak moet de vogelstand op het Wad van Nederland, Duitsland en Denemarken verbeteren. In het plan staan aanbevelingen om broedvogels in de toekomst weer goed te laten broeden. Zomerdijken moeten worden geopend voor betere broedgebieden zoals zoutmoerassen. Het beheer moet beter en de Waddeneilanden moeten vrij zijn van roofdieren.
Volgens het gemeenschappelijk Waddenzee-secretariaat loopt de vogelstand de laatste jaren langzaamaan achteruit omdat het de vogels steeds minder goed lukt hun jongen groot te brengen.
Ze hebben last van de hogere waterstand, de mindere kwaliteit van broedgebieden en de toename van het aantal roofdieren.