Watersportseizoen officieel geopend in Heeg

In Heeg is zaterdag de officiële opening van het watersportseizoen. De watersportvereniging Heeg en de Stichting Friese Tjottervloot openen ook nog eens hun nieuwe watersportcentrum. Dat gebeurt met een tocht van het centrum naar het watersportcentrum, dat aan de rand van het Hegemermar gebouwd is. Daarnaast is ook de passantenhaven van de Stichting Watersport Heeg uitgebreid.
Klaas Smit van de Stichting Friese Tjottervloot is blij met het nieuwe watersportcentrum dat eindelijk wordt geopend."De tariedingen binne behoarlik lang west. Dat is net oars ast in sa'n grut sintrum bouwen wolst. Uteinlik binne we in jier lang oan it bouwen west. En ik tink hast dat der wol 10.000 oeren oan frijwilligerswurk yn sit. Want oars koe it sintrum net iens makke wurde.''
Watersportvereniging Heeg en de Stichting Friese Tjottervloot zullen samen gebruikmaken van het centrum.