"Eendenvereniging brengt dorp Ryptsjerk bij elkaar"

Tussen 1920 en 1940 hadden verschillende dorpen in Fryslân een vereniging ter bescherming van de eenden in het dorp. De meeste eendenverenigingen zijn opgegaan in de vogelwachten, maar in Ryptsjerk is dat niet het geval.
Eendenvereniging De Doarpsein bestaat sinds 78 jaar. Het is een vereniging van tradities. Zo is er eenmaal per jaar een vergadering waarop 'prijsspreken' een bijzonder onderdeel is. De contributie van 15 cent is nooit verhoogd. Het geld wordt deur aan deur opgehaald, want het hele dorp is lid.
"Dorpseenden passen niet goed op de eigen kuikens"
De eendenvereniging in Ryptsjerk probeert de eendenpopulatie in het dorp gezond en op peil te houden. Daarvoor halen ze soms nieuwe kuikens bij vogelopvang De Fûgelhelling in Ureterp. Vorig seizoen hebben ze eieren laten uitbroeden in een broedmachine. "Doarpseinen binne hiele aparte bisten," zegt Jan van der Zwaag, "Se passe net sa goed op har piken as wylde einen. Se binne te ferwend tink ik".
Contributie nog altijd 15 cent
Over de toekomst van de verenging zit foarsitter Wiebe van der Laan niet in: "De feriening bringt it doarp byelkoar. Dy 15 sint is in hiel grutte kracht. Dêr stapt men samar oerhinne, en it gewoane fan de fergadering, elts kin himsels wêze. Hoe simpel kinne je it meitsje en hoe krachtich kin it wêze."
Buro de Vries op Omrop Fryslân Radio
Zondag in het radioprogramma Buro de Vries een portret fan feriening De Doarpsein.