Grote verdeelheid bij BFVW over kievitseieren zoeken

Friese bestuurders moeten het veld in om het eerste kievitsei op versheid te controleren, in het Fries 'lotteren' genoemd. Dat staat in het plan fan de Bond van Friese Vogelbeschermingswachten (BFVW) waar de leden vrijdagavond in meerderheid mee akkoord gingen.
Het voorstel werd niet zonder slag of stoot aangenomen, Tegenstanders zien het nut niet in van een seremonie, die de natuur kan verstoren. Zij willen liever meteen met de nazorg beginnen. Het plan is na veel discussie met 115 stemmen voor en 96 tegen aangenomen.
Toekomstplan
De BFVW wilde met het plan het kievitseieren zoeken aantrekkelijk houden, ook al mag de vinder de eieren niet meer meenemen. In het nieuwe plan staat dat de commissaris van de koning bij het vinden van het eerste kievitsei mee het veld ingaat voor de overhandiging van de onderscheiding de Sulveren Ljip (Zilveren Kievit). Bij het vinden van het eerste kievitsei in een gemeente gaat de burgemeester het veld in. De gedeputeerde doet hetzelfde het eerste jeugdei om het Sulveren Polske (het Zilveren Polsstokje) uit te reiken. In het plan is ook het voorstel opgenomen dat na de vondst van het eerste kievitsei niet langer dan twee weken mag worden gezocht in het open veld.
Dit jaar verboden
Dit jaar mag er voot het tweede jaar op rij niet worden gezocht naar kievitseieren. De provincie heeft geen ontheffing verleend omdat het niet goed gaat met de stand van de kievit.