Nog geen duidelijkheid over natuurkwaliteit Natura 2000-gebieden

Het Fochteloërveen is een van de gebieden die lijdt onder te veel stikstof. Het gebied verwilderd met onder andere te veel grasachtige planten. © Omrop Fryslân/Remco de Vries
De provincie Fryslân mist de deadline van 1 april om het Rijk te informeren over hoe het gaat met de Europees beschermde natuur in de provincie. Dan gaat het om de zogenoemde Natura 2000-gebieden waarvan onder andere een deel in Zuidoost-Fryslân last heeft van te veel stikstof.
Bestuurlijk was afgesproken dat de provincies bij zouden houden of de natuurdoelen in deze gebieden ook worden gehaald. En ook wat je kan doen als dat niet het geval is. Daarvoor wordt breder gekeken dan alleen naar stikstof.

Uitstel

Die zogenaamde natuurdoelanalyses zouden op 1 april worden aangeleverd bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij; de provincie stelt dat nu uit naar 4 april. Die extra tijd wordt gebruikt om te overleggen met de provincies Drenthe en Groningen over natuurgebieden die op de grens met Fryslân liggen.
Ook willen Gedeputeerde Staten om tafel met Provinciale Staten. Verder is die extra tijd volgens de provinciale woordvoerder nodig omdat er in de loop van de tijd ook hogere eisen zijn gesteld aan de natuuranalyses.
Daar komt nog eens bij dat deze rapportages ook gevolgen hebben voor het verlenen van vergunningen, zoals eerder in Noord-Brabant is gebeurd.

Bouwsteen

De natuurdoelenanalyses zijn een belangrijke bouwsteen voor het maken van een gebiedsgerichte aanpak waarbij samen met onder andere boeren wordt geprobeerd iets te doen aan de stikstofbelasting van de natuur. Voordat ze daarvoor gebruikt worden, kijkt de nieuwe Ecologische Autoriteit er ook nog naar.