Statenverkiezingen: maak kennis met de lijsttrekkers van JA21, VVD en FNP

Maarten Goudzwaard (JA21), Avine Fokkens (VVD), Sijbe Knol (FNP) © Omrop Fryslân
Deze week staat bij Omrop Fryslân in het teken van vijf debatten, waarin de lijsttrekkers van alle partijen langskomen die volgende week meedoen aan de Statenverkiezingen.
Vandaag is het vierde debat, met daarin JA21, VVD en FNP. De lijsttrekkers van die drie partijen stellen zichzelf hieronder voor en geven alvast antwoord op een aantal vragen.
De debatten zijn van maandag tot en met vrijdag om 17.30 uur te zien op tv en online, de presentatie is in handen van Andries Bakker en Eric Ennema.
Lijsttrekker Avine Fokkens van de VVD © Omrop Fryslân

VVD: Avine Fokkens, 51 jaar, Leeuwarden

Welk dossier ziet u als grootste uitdaging voor de komende vier jaar, en waarom?
"Energie, omdat het ons allemaal raakt. Van betaalbaarheid tot beschikbaarheid ervan. De energietransitie vraagt hele belangrijke beslissingen die ook de vrijheden en eigen beïnvloedingsmogelijkheden van burgers kunnen raken.
We verduurzamen in rap tempo, maar we zien ondertussen dat de stroomnetten verstopt raken en dat we de opgewekte duurzame energie niet altijd kunnen opslaan voor toekomstig gebruik. Dit maakt nu al dat investeringen vertragen of mislukken.
Als we niet verder willen vertragen, zijn grote investeringen en creativiteit een absolute must. Daarnaast is het zaak om minder energie te verbruiken. Wat niet wordt verbruikt, hoeft ook niet te worden opgewekt en opgeslagen."
Wat hebben Provinciale Staten de afgelopen vier jaar goed gedaan?
"Provinciale Staten hebben veel dingen goed gedaan. Kijkend naar de toekomst van Fryslân en de leefbaarheid is de Lelylijn - dé snelle spoorverbinding tussen het Noorden en de Randstad - een hele belangrijke.
In september 2020 hebben Provinciale Staten - uitgezonderd de PVV - de Lelylijn toegevoegd aan de provinciale omgevingsvisie en daarmee uitgesproken de realisatie van de Lelylijn belangrijk te vinden."
Wat juist niet?
"De provincie geeft geld uit aan wettelijke taken, kerntaken en aan zaken die bijvoorbeeld bijdragen aan de brede welvaart. Over de vraag op welke onderdelen de provincie nu wel of juist niet moet inzetten en hoeveel geld zij daaraan wil besteden, is onvoldoende debat geweest."
Waarom moet Fryslân op 15 maart naar de stembus?
"Stemmen is een waardevol recht dat helaas niet overal in de wereld een vanzelfsprekendheid is. Maak gebruik van dat recht. Door je stem uit te brengen heb je invloed op het beleid en bestuur van de provincie en geef je richting aan de toekomst van je provincie."
En waarom zouden we op uw partij moeten stemmen?
"Vanwege ons liberaal mensbeeld, waarbij wij ruimte geven aan mensen om in vrijheid de dingen te doen die ze willen. Uiteraard gepaard gaande met de verantwoordelijkheid die daarbij hoort. Wij zetten in op zaken die bijdragen aan de leefbaarheid van Fryslân. Voor nu, maar vooral ook voor later.
Bij de keuzes die we maken, speelt dan ook de vraag hoe wij Fryslân door willen geven aan toekomstige generaties, zodat ook zij kunnen wonen in it bêste lân fan d'ierde."
Met welke partij zou u het liefst in een coalitie stappen?
"Wij willen met alle partijen de coalitieonderhandelingen aangaan. We werken uiteraard het liefst samen met die partijen waarmee wij ons verkiezingsprogramma zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. Wie dat zijn, zal moeten blijken tijdens de onderhandelingen."
Welke partij staat het verst van jullie af?
"Op basis van het huidige verkiezingsprogramma staat Forum voor Democratie het verst van ons af. Maar wellicht dat tijdens de coalitieonderhandelingen blijkt dat samenwerking met FvD voldoende basis biedt om onze standpunten en ambities te realiseren."
Lijsttrekker Sijbe Knol van de FNP © Omrop Fryslân

FNP: Sijbe Knol, 32 jaar, St.-Annaparochie

Welk dossier ziet u als grootste uitdaging voor de komende vier jaar, en waarom?
"Wij zien een toenemende strijd om de ruimte. De discussie over de Lelylijn met tienduizenden woningen is daar een voorbeeld van. De FNP is geen voorstander. Wij waarderen de ruimte om ons heen en het landschap. Ons goud. Het wordt tijd dat in alle woonplaatsen in Fryslân wordt gebouwd naar aard, schaal en karakter met een goed bereikbaar platteland, een rijk verenigingsleven en een sterke 'mienskip'. Voor een leefbaar Fryslân. Een Fryslân dat uitgaat van haar kracht."
Wat hebben Provinciale Staten de afgelopen vier jaar goed gedaan?
"De afgelopen jaren heeft de provincie weer veel geld geïnvesteeerd in leefbaarheidzaken in Fryslân. Het Iepen Mienskipsfûns werkte weer als een echte aanjager. Dorpshuizen, wijkcentra, MFA's; overal in Fryslân kom je ze tegenwoordig tegen. De huiskamers in de dorpen en steden. Daar zijn wij als FNP ontzettend trots op."
Wat juist niet?
"Ook Fryslân ontkomt niet aan de polarisatiegolf die momenteel door de wereld trekt. Een paar keer stonden ook in Provinciale Staten de mensen met de koppen tegenover elkaar. Zoiets is niet altijd reclame voor het aanzien van de politiek. Maar over het algemeen komen de partijen ook weer bij elkaar. Dat moet ook."
Waarom moet Fryslân op 15 maart naar de stembus?
"De provincie gaat over allerlei zaken, zoals het ruimtelijk beleid: waar komen huizen? Waar wekken wij onze energie op en wat doen we met taal en cultuur? Het is goed dat mensen hun stem laten horen en niet alleen op 15 maart, maar ook daarna. "
En waarom zouden we op uw partij moeten stemmen?
"Ik vind het belangrijker dat mensen gaan stemmen. Lees de partijprogramma's door, bevraag de partijen en stem. Natuurlijk het liefst op mijn eigen FNP.
Ga dan met ons de slag om de ruimte aan. Geen Lelylijn met tienduizenden woningen in het Friese landschap, maar woningbouw naar aard, schaal en karakter voor onze jongeren en ouderen, met een goed bereikbaar platteland. Een sterke samenleving en een rijk verenigingsleven. Waardering voor ons landschap, onze ruimte, ons goud. Stem voor Fryslân, (natuurlijk) FNP."
Met welke partij zou u het liefst in een coalitie stappen?
"Wij zijn geen partij van extremen. Daarom zou een samenwerking met de meeste partijen die niet als buitenspelers fungeren mogelijk zijn. Maar uiteindelijk zijn het de kiezers die op 15 maart gaan spreken en de richting aangeven."
Welke partij staat het verst van jullie af?
"Dat zijn de partijen aan de buitenkant van het politieke veld. De antwoorden op vraagstukken liggen niet in de extremen."
Lijsttrekker Maarten Goudzwaard van JA21 © Omrop Fryslân

JA21: Maarten Goudzwaard, 43 jaar, Leeuwarden

Welk dossier ziet u als grootste uitdaging voor de komende vier jaar, en waarom?
"Het stikstofdossier. Met de huidige stikstofregels is simpelweg niet te werken. Rechters halen verschillende vergunningen voor bouw- en landbouwprojecten onderuit. Dat komt omdat rechters toetsen op de regels van de wet. De politiek is dus aan zet om de wetgeving aan te passen.
Het is maar de vraag of CDA, VVD, D66 en de partijen op de linkerflank bereid zijn om deze mogelijkheden echt te onderzoeken. JA21 heeft namelijk met BBB een stikstofplan geopperd. Wij kunnen ons land bevrijden uit deze stikstofcrisis, maar daarvoor is een constructieve houding van de eerder genoemde partijen noodzakelijk."
Wat hebben Provinciale Staten de afgelopen vier jaar goed gedaan?
"Provinciale Staten hebben de volgende moties van JA21 aangenomen: zorgen dat de Friese woningbouw geen hinder gaat ondervinden van de startnotitie Landschap, geen vruchtbare landbouwgrond opofferen aan natuur en de Friese eisen aangaande stikstof tot het absolute minimum te beperken. Dat waren verstandige acties."
Wat juist niet?
"Provinciale Staten hebben onvoldoende kunnen samenwerken om de coalitie een hak te zetten met de uitrol van al die afschuwelijke zonneweides. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat tientallen bedrijven niet uit kunnen breiden omdat het net overbelast is geraakt door de wiebelstroom die geproduceerd wordt door deze zonneweides."
Waarom moet Fryslân op 15 maart naar de stembus?
"Omdat het de verkeerde kant opgaat met onze provincie en het land. Deze regering stort ons in recordtempo in crisis na crisis. De koopkracht smelt voor onze ogen weg, er is een schreeuwend tekort aan woningen, het immigratiemodel is totaal failliet en stikstof zet alle economische activiteiten op slot."
En waarom zouden we op uw partij moeten stemmen?
"Fryslân verdient een fatsoenlijke rechtse partij met constructieve oplossingen. Dat is JA21. Wij geloven niet in windturbines en zonneweides, maar in kleinschalige modulaire reactoren. Wij willen Fryslân en de rest van ons land bevrijden uit de stikstofklem middels onze reparatiewet en ruim baan geven aan onze woningbouw. Wij achten de kans klein dat partijen gaan samenwerken met FvD en PVV, daarom resulteert een stem op deze rechtse partijen automatisch in een linkse coalitie. JA21 geeft burgers het Juiste Alternatief."
Met welke partij zou u het liefst in een coalitie stappen?
"Wij willen niet op de zaken vooruitlopen: eerst is het aan de kiezers om zich uit te spreken over wat zij willen."
Welke partij staat het verst van jullie af?
"Dat is GroenLinks. Deze partij werkt aan het afbreken van onze welvaart voor onmeetbare resultaten met betrekking tot het klimaat. Dat vinden wij zeer onverstandig, JA21 staat voor meer realisme in de politiek."
Deze week maken we kennis met alle lijsttrekkers:
Kijk voor alle informatie en al het nieuws rondom de Statenverkiezingen van 15 maart op Omropfryslan.nl/verkiezingen.