Oudste deel archief van Stavoren gedigitaliseerd, maar ook leesbaar gemaakt

Eén van de documenten onder de scanner © Gemeentearchief Súdwest-Fryslân
Het gemeentearchief van Súdwest-Fryslân haar ruim honderd oude documenten uit het oudste archief van Stavoren gedigitaliseerd en getranscribeerd. Het gaat om stukken uit de periode tussen 1480 en 1580.
Voor de meeste Friezen zijn de stukken niet of nauwelijks te lezen. Maar het archief heeft de oude documenten niet alleen gescand, maar ook overgetypt in leesbare letters.
Zo staat er in een rekest (verzoek) uit 1574 van de burgemeesters uit Stavoren "dat haere stadt belast is met inwoeninghe van veele diversche Hollanders ende andere vreemdelinghen die nyet en willen contribueren voor hoor vuer heesten ofte ordonnarijs ende andere schattinghen gelyck andere burgers."
Het kwam erop neer dat het lokale bestuur ook van neringdoende Hollanders en andere vreemdelingen belasting wilde innen en daarvoor goedkeuring van het Hof van Fryslân vroeg.
Het rekest aan het Hof van Friesland uit juni 1574 © Gemeentearchief Súdwest-Fryslân
De gemeente hoopt dat het digitaliseren het gebruik van het archief laagdrempeliger maakt. Wie dat wil, kan vanuit zijn eigen huis onderzoek doen in de geschiedenis van het gebied. Wat Stavoren betreft is dat bijvoorbeeld de geschiedenis over het verdedigen van de stad in de Tachtigjarige Oorlog.
Na 1893 lag het archief van Stavoren bij het Ryksargyf, maar twee jaar geleden verhuisde het weer naar de eigen gemeente. Het gaat om vijf meter aan documenten, die van 1331 tot 1815 lopen.

Andere stukken

Naast de archiefstukken van Stavoren zijn er ook stukken uit Workum, Sneek, IJlst, Hindeloopen, Bolsward en Baarderadeel beschikbaar gekomen. Het Stadsrecht van Sneek (1456) en een Postboek uit Bolsward (1562-1843) zijn de oudste documenten, de nieuwste zijn de gemeenteverslagen van Baarderadeel en Hindeloopen tot 1935.
Alle stukken zijn te vinden op de website van De Tiid, waar op beschrijvingen van archieven kan worden gezocht.