Oproep Friese prominenten aan RUG: "Benoem nog dit jaar een volwaardige hoogleraar Fries"

Friese vlag bij Rijksuniversiteit Groningen © Shutterstock
De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) moet nog dit academisch jaar een volwaardige hoogleraar Fries benoemen. Dat is de oproep van een grote groep schrijvers, wetenschappers en bestuurders.
Een maand geleden maakte de universiteit bekend dat er geen opvolger is gevonden voor hoogleraar Goffe Jensma, die met pensioen is gegaan. In plaats daarvan is Anne Merkuur aangesteld als universitair docent. Ze neemt een deel van Jensma's werk over en moet dan in de toekomst hoogleraar worden, is het plan van de RUG.
Verschillende anderen, zoals het adviesorgaan DINGtiid, de Friese Schrijversbond én Jensma zelf, waren al kritisch over de gang van zaken. Ook omdat Merkuur een aanstelling voor twee dagen (0,4 fte) krijgt, terwijl Jensma een voltijdfunctie (1 fte) had.

Open Brief

Met Merkuur is trouwens niets mis, zei Jensma eerder al. Hij ziet in haar een groot talent. "Maar een voltijdshoogleraar wordt nu vervangen door een universitair docent voor twee dagen per week. Dat is een teruggang en de procedure klopt ook niet."
In een open brief spreekt een grote groep prominenten uit het Friese veld nu dat het een "onnodige stap terug is" en bovendien "een harde bezuiniging voor onze kwetsbare minderheidstaal". Onder andere voorzitter Doeke Sijens van Stichting FLMD, directeur Arjen Dijkstra van Tresoar, dichter van Fryslân Sigrid Kingma en Goffe Jensma zelf hebben de brief ondertekend.
Er is geen officiële rijkstaal in Europa van deze omvang waarvoor de academische voorzieningen zijn uitgekleed als voor het Fries.
Friese prominenten in de brief
De schrijvers zijn bang dat het Fries aan de universiteit verdwijnt als er niet snel toch een volwaardig opvolger van Jensma wordt benoemd. "Immers zonder hoogleraar kan de studie zich in het huidige academisch klimaat niet staande houden."
De universiteit kwam uit bij Merkuur omdat de sollicitatieprocedure geen 'benoembare nieuwe professor' opleverde. Dat vinden de briefschrijvers te makkelijk, volgens hen zijn er verschillende geschikte personen te vinden.

Niet acceptabel

Ze vinden deze stap niet acceptabel. "Er is geen officiële rijkstaal in Europa van deze omvang waarvoor de academische voorzieningen zo zijn uitgekleed als voor het Fries."
De RUG zou in gesprek moeten met partners in het veld om zo snel mogelijk - dit academisch jaar - nog een volwaardige hoogleraar te benoemen. De schrijvers vragen de provincie Fryslân om steun bij de oproep.
De brief is ondertekend door Abe de Vries, Abel Darwinkel, Albert Schaafsma, Alex de Jager, Amarins Geveke, Ank Dykstra, Anna van Dijk, Anne Heegstra, Antoine Fonville, Arja Olthof, Arjen Dijkstra, Audrey Geveke Storm, Baukje Marijke Felkers, Berber van Oyen-Peenstra, Bertus Mulder, Bouke Oldenhof, Boukje Emma Smith, C. Dijkstra, Cees van der Meulen, Cornelis van der Wal, Doeke Sijens, Dinie Visser, Eeltsje Hettinga, Elske Schotanus, Ernst Bruinsma, Frank de Boer, G. van der Meer, Geart Benedictus, Geart de Vries, Goffe Jensma, H.A.Y. Wolf, Hillebrand Rijpma, Hinne Wagenaar, Hotso Spanninga, Hylke Tromp, Immie Jonkman, J.G. Rosseel, Jan Schotanus, Jaap Cuperus, Jan Hendrik Woudstra, Jan Visser, Jannie van der Kloet, Jant van der Weg-Laverman, Jelle Bangma, Jelle van der Meulen, Jorris Kingma, Karel Gildemacher, Klaas van der Hoek, Laurens vd Meulen, Lomme Schokker, Louw Dijkstra, Maaike Andringa, Marga Claus, Meindert Seffinga, Nyk de Vries, Nynke Beetstra, Oebele Vries, Oene Spoelstra, Philippus Breuker, Pier Bergsma, Pieter Breuker, Reitze J. Jonkman, Relinde Vos, Riemer Janssen, Roeland van Hout, Rolf H. Bremmer Jr, Sander Warmerdam, Sigrid Kingma, Simon Oosting, Sjoerd Bootsma, Syds Wiersma, Sytske de Boer, Sytze T. Hiemstra, Theunis Piersma, Thom Feddems, Tonko Ufkes, W. Wieling, Willem Tjerkstra en Yme Kuiper.