"Er is geen uitgesproken favoriet voor de Freule"

Hijlko Broersma © Omrop Fryslân
Er zijn genoeg kanshebbers maar geen absolute favoriet. Dat is wat we volgens kaatskenner Hijlko Broersma kunnen verwachten van de 120e Freulepartij, morgen in Wommels.
Wie even met de kaatskenners praat over de favorieten en outsiders, hoort bijna de halve lijst passeren. Voorzitter Tjeerd Dijkstra van de Freule verwacht een ontzettend open wedstrijd.
Hijlko Broersma, al jaren voor Omrop Fryslân langs de kaatsvelden te vinden, sluit zich hierbij aan.
Wie zijn volgens jou de favorieten?
Er zijn zeven voorbereidingswedstrijden geweest naar aanloop van de Freule, met vier verschillende winnaars: Dronryp, Sint Annaparochie, Hommerts-Jutrijp en Bitgum. Dat zijn ook direct de favorieten.
Maar daarnaast zijn er nog veel meer kanshebbers. Denk aan Sexbierum-Pietersbierum, Morra-Lioessens, Raard, Exmorra, Leeuwarden of Niawier-Metslawier-Oosternijkerk.
Verder werd Spannum tweede op het NK, Franeker zou kunnen verassen met PC-deelnemer Jan-Tymen Eisma, Arum kan ook nog een outsider worden, die staan wel goed op de lijst.
Kortgezegd: er is geen uitgesproken favoriet."
De Freule is woensdag de hele dag te volgen bij Omrop Fryslân. Geert van Tuinen en Dirk-Jan van der Woud doen verslag op de radio, online houden we een liveblog bij.
Wat denk je van de loting?
"De favorieten hebben zwaar geloot. Op 31, 32, 33 en 34 zitten vier outsiders of favorieten. Daarvan blijft na de tweede omloop nog één over. Een slachtpartij onderaan de lijst."
"Op de tweede lijst kunnen Exmorra en Bitgum elkaar treffen, op de derde lijst staan Dronryp en Bitgum al. Een van de twee sneuvelt voor de prijzen.
De finale zou Sint Annaparochie tegen Dronryp of Bitgum kunnen zijn. Bitgum won zondag de generale in Franeker en het is vijftig jaar geleden dat ze de Freule hebben gewonnen. Het zou wel bijzonder zijn als ze hem nu weer winnen."
Over het aantal deelnemers is de afgelopen dagen wel genoeg gezegd: 35. Zit er nog iets bijzonders tussen?
"35 is evenveel als vorig jaar. Dat was toen een dieptepunt."
Opvallend is dat de kaatsdorpen zoals Sint Jacobiparochie, Berltsum en Minnertsga er niet bij zijn.
Hijlko Broersma
"Daarnaast is de leeftijdsgrens ook nog verder opgetrokken: het was altijd voor kaatsers tot en met 16/17 jaar, maar nu is dat tot en met 17/18 jaar.
Opvallend is dat de kaatsdorpen zoals Sint Jacobiparochie, Berltsum en Minnertsga er niet bij zijn. Daar is momenteel niet zoveel.
Balk, in de hoek van de kaatswereld, is er nog wel bij. Jubbega-Hoornsterzwaag doet voor het eerst mee."
Zijn er nog meer opvallende parturen?
"Voor Sneek doet het pupillenpartuur mee: Frans en Ruud Oosterbaan zijn nog zo jong. Ze hebben de bijnaam 'de Hylke en Sytse van het kaatsen' gekregen.
Ze komen uit Scharnegoutum, maar zijn afgelopen zomer verhuisd. Het mooie is ook: voor Scharnegoutum hebben ze dit seizoen de schooljongensnbondswedstrijd gewonnen, maar de pupillenjongensbond niet."
In hoeverre is winst op de Freule een garantie voor reen glansrijke kaatscarrière?
"Daar is eigenlijk niks over te zeggen. De afgelopen jaren zaten bij de winnaars wel een aantal jongens die het nu goed doen bij de groten. Kijk maar naar Steven Koster, hij won afgelopen jaar de Freule met Tzum. Afgelopen zondag pakte hij in de hoofdklasse de tweede prijs in Witmarsum, dat is wel mooi."
In 2021 won het partuur van Tzum de Freule © Henk Bootsma
Twee jaar geleden won Dronryp. Van dat partuur doen Jorn-Lars van Beem en Rick Minnesma het nu ook goed, die hebben net als Koster afgelopen week op de PC gekaatst. Dat geldt ook voor Hessel Postma, drie jaar geleden winnar met Winsum. Die won als invaller dit jaar alles in de hoofdklassepartij.
Maar het is dus moeilijk om te zeggen of er dit jaar weer zulke talenten meedoen?
"Er is genoeg talent, maar de vraag is hoezeer ze doorgroeien. Als je de jongens qua leeftijd ontgroeit, moet je niet direct de grote stap willen zetten. Je kunt beter met een routinier kaatsen op het tweede niveau, dan kom je het verst."
Kijk je ernaar uit?
"Altijd. Ik kan er morgen helaas niet bij zijn vanwege twee positieve zelftests. Dus zal ik het op de radio volgen."

Loting 120e Freule

1. Arum 2. Folsgare
3. Achlum 4. Jubbega
5. Grou 6. Bolsward
7. Winsum 8. Witmarsum
9. Driezum 10. Dronryp
11. Exmorra 12. Reduzum
13. Bitgum 14. Lollum/Waaxens
15. Stiens 16. Wommels
17. Niawier 18. Heerenveen
19. Marsum 20. Sneek
21. Raerd 22. Balk
23. Makkum 24. Moarre-Ljussens
25. Harlingen 26. Sexbierum
27. Spannum 28. Wiuwert-Britswert
29. Goënga 30. Oudebildtzijl
31. Franeker 32. Sint Annaparochie
33. Hommerts-Jutrijp 34. Leeuwarden
35. Reahûs-Turns