Moeilijke loting voor favorieten op 120e Freule: "Zwaarder kon niet"

Jan Tymen Eisma (16) stond dit jaar ook al op de PC © Dijks Media
Het is een moeilijk blokje, voor de favoriete parturen van Sint-Anne, Leeuwarden, Hommerts-Jutrijp en Franeker. Ze komen elkaar al tegen in de eerste twee omlopen van de Freule
De Freule is de belangrijkste kaatswedstrijd voor jongens: kaatsers tot en met 17 jaar. In het laatste blok van de loting zitten vier sterke parturen.
Kaatser Jan-Tymen Eisma (16) komt uit voor Franeker. Een week geleden kaatste hij nog op de PC, als invaller in het partuur van Gert-Anne van der Bos. Daar werd hij derde.
Op de PC werd Jan Tymen Eisma derde met Gert-Anne van der Bos
De Freule is anders dan de PC, zegt Eisma tegen het kaatsbond KNKB. "Nu weet ik zeker dat ik moet kaatsen!" Op de PC viel hij in. Dat dat nodig was, werd pas op de dag zelf besloten.
Eisma denkt dat het een moeilijke loting is. "Zwaarder kon niet!" Van de vier favorite parturen is na twee ronden nog maar één over.

Loting 120e Freule

1. Arum 2. Folsgare
3. Achlum 4. Jubbega
5. Grou 6. Bolsward
7. Winsum 8. Witmarsum
9. Driezum 10. Dronryp
11. Exmorra 12. Reduzum
13. Bitgum 14. Lollum/Waaxens
15. Stiens 16. Wommels
17. Niawier 18. Heerenveen
19. Marsum 20. Sneek
21. Raerd 22. Balk
23. Makkum 24. Moarre-Ljussens
25. Harlingen 26. Sexbierum
27. Spannum 28. Wiuwert-Britswert
29. Goënga 30. Oudebildtzijl
31. Franeker 32. Sint Annaparochie
33. Hommerts-Jutrijp 34. Leeuwarden
35. Reahûs-Turns
De Freule is woensdag 10 augustus de hele dag te volgen bij Omrop Fryslân op de radio en online.
Dinsdagavond is er op de radio een uitgebreide vooruitblik in het programma Freule Kafee. Dat begint om 18:00 uur.