Anderhalf miljoen euro voor meer biodiversiteit op Terschellinger Boschplaat

De provincie Fryslân stelt 1,5 miljoen euro beschikbaar om de biodiversiteit op de Boschplaat op Terschelling te vergroten en het gebied meer klimaatbestendig te maken.
De Boschplaat op Terschelling © ANP Foto
Het geld is bedoeld voor de eerste fase van de zogenaamde 'Boschplaat 2020'-plannen van de provincie, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en de gemeente Terschelling.
"Dit is hartstikke goed nieuws", vertelt boswachter Remi Hougee van Staatsbosbeheer. "We zaten hier al enige tijd in spanning op te wachten. Er is veel tijd en energie in gestoken, samen met het eiland. Daarom is het geweldig."

Dynamiek terugbrengen

Het geld is onderdeel van de pot Specifieke Uitkeringsgelden die het Rijk beschikbaar stelt aan provincies om de kwaliteit van bestaande natuur te verbeteren.
Met het geld worden de eerste maatregels genomen om dynamiek terug te brengen op de kwelders en in de duinen op de Boschplaat. Dit zou goed zijn voor de biodiversiteit en moet het gebied helpen om mee te groeien met de stijgende zeespiegel.
"We willen de natuur meer ruimte geven", geeft boswachter Hougee aan. "De kwelder mist dynamiek en daardoor is de begroeiing op bepaalde plekken monotoon."

Open karakter

De uitvoering van het project begint met het aanpassen van de begraasde delen op de kwelder. Dit zorgt voor het behoud van het open karakter van het gebied. Dat werk wordt naar verwachting eind 2022 of begin 2023 uitgevoerd.
"Dat gaat om het westelijke deel", zegt Hougee. "Door de begrazing is daar een unieke vegetatie ontstaan, met andere planten en bloemen dan op andere plekken. Daarom willen we het bestaande begrazingsgebied enigszins uitbreiden."

Stuivende duinen

Daarnaast komen er plannen voor het terugbrengen van stuivende duinen en overstromingsvlaktes.
Wind en water zetten bij overstroming en verstuiven veel zand af op de Boschplaat. Dit is goed voor de biodiversiteit en het gebied groeit zo met de zeespiegel mee.
De Boschplaat op Terschelling © ANP Foto
Het doel is om in 2024 met de uitvoering te beginnen. Ook wordt verder onderzoek gedaan naar de kustontwikkeling van de Boschplaat, zowel aan de Waddenzee als de Noordzeekant.
De kustlijn van de Boschplaat is de afgelopen decennia teruggetrokken. Er wordt bekeken wat dit betekent voor de natuurwaarden. Het is nog niet duidelijk of en wanneer er maatregels nodig zijn.

Monitoring doelen

Naast het uitvoeren van maatregels wordt gemonitord of de beoogde doelen worden bereikt.
Daarvoor komt er een monitoringsprogramma, in samenwerking met de Waddenacademie, om de verbinding te leggen met de wetenschappelijke wereld. Het doel is daarbij ook om kennis op te doen die op andere plaatsen weer kan worden toegepast.

Genoeg geld

De basis voor de maatregels die genomen worden, ligt in de Boschplaatvisie 2050. Deze is in 2018 door Staatsbosbeheer in samenwerking met de gemeente, Rijkswaterstaat en de eilanders opgesteld. De visie werd gemaakt in opdracht van de provincie Fryslân als voorloper op een nieuw Natura 2000-beheerplan.
Het plan beschrijft de mogelijkheden om de biodiversiteit te herstellen en het gebied klimaatbestendiger te maken, waardoor de bijzondere planten en dieren op de kwelder een impuls krijgen.
De 1,5 miljoen euro is volgens de verschillende partijen genoeg om de komende jaren de eerste maatregels te kunnen nemen en de verdere plannen in meer detail uit te werken.