Wadvogels in de problemen op Schiermonnikoog

Echte 'eiland vogels' zoals kluten, stern en verschillende soorten plevieren komen niet meer aan broeden toe op Schiermonnikoog. Soorten die wat beter over de verruiging van duinen en kwelders kunnen, nemen wel toe. Dat laten Natuurmonumenten en het Nationaal Park weten.
Koeien bij kweldergebied op Schiermonnikoog © Shutterstock.com (TasfotoNL)
Het zijn met name soorten die aan de rand van de kwelders en op het strand broeden die daar nu geen plak meer vinden. Voor een deel komt dat door verstoring door recreatie, maar aan de kwelderrand speelt ook mee dat het daar steeds lastiger wordt om kuiken groot te brengen.
Onder andere doordat het meer stormt in de broedperiode door klimaatverandering. Dan komt een deel van de kwelder onder water te staan. Een soort als de lepelaar vindt dan een andere plek; een aantal broedparen is dit voorjaar ook verhuisd naar de Westerplas. De lepelaars hebben een topjaar gehad; nog nooit waren er zoveel broedparen.

Stikstof

Een andere ontwikkeling die je bijna op elk Waddeneiland terug ziet, is de verruiging van de vegetatie in de duinen en de kwelders, door er teveel stikstof neerslaat. Mede daardoor heeft de wulp het zwaar op het eiland, en dat is al een rode lijst-soort.
Op de lange termijn moet de reductie van het aantal koeien op het eiland iets aan de stikstofbelasting doen. Daarvoor zijn ook al stappen gezet. Er zijn ook soorten die profiteren van die verruiging, bijvoorbeeld de wilde gans. Verrassend goed ging het ook met de eidereend, met de kleine mantelmeeuw gaat het ook beter.
De stortsteen tussen Wad en zeedijk op Schiermonnikoog © Omrop Fryslân
Een ander plan om het broedvogels die op het eiland thuishoren naar de zin te maken, loopt via het project Wij en Wadvogels, waarbij samen wordt gewerkt met de vogelbescherming. Aan de kant van de Waddenzee zou de kwelder uitgebreid kunnen worden met broedeilanden tussen de veerboothaven en de jachthaven. Ook de verbinding met het land erachter zou beter kunnen. En voor de Westerplan zijn ook plannen gemaakt. Op 10 november worden die conceptplannen gepresenteerd op het eiland.