Kabelnoord ziet af van glasvezel in kleine dorpen

Kabelnoord zal geen glasvezelkabel aanleggen in de dorpen waar al een coax-kabel ligt, die de grijze gebieden worden genoemd. De kabelbeheerder zal zich wat dat betreft voorlopig beperken tot het buitengebied, waar alleen internet mogelijk is via de telefoon of ADSL: dit zijn de zogeheten witte gebieden.
Geen glasvezel in kleine dorpen:
Een pilot-onderzoek in het dorp Boksum heeft volgens de kabelbeheerder aangetoond dat hier niet genoeg aansluitingen gerealiseerd kunnen worden om de aanleg van glasvezelkabel rendabel te maken.
Dorpsbelang Boksum is erg teleurgesteld. Volgens bestuurslid Edzer Kramer heeft het dorp te weinig tijd gekregen om alle antwoorden en meningen te verzamelen, waardoor de negatieve respons beslist niet representatief is voor het hele dorp. Kramer denkt dat de kabelbeheerder helemaal niet in Boksum wil investeren en voelt zich daarvoor misbruikt.

Enkele meters

Voor Kabelnoord is de uitslag van de enquête, een zogeheten vraagbundeling, echter wel duidelijk genoeg. Volgens directeur Geelhoed ging het hierbij namelijk om een pilot-project. En dat betekent dat alle dorpen waar kabeltelevisie en internet via een coax-kabel wordt aangeboden, voorlopig van aansluiting op glasvezelkabel worden uitgesloten.
En dat terwijl in de meeste gevallen de nieuwe glasvezelkabel op slechts enkele meters afstand van de huizen verwijderd ligt.
© Omrop Fryslân
Dorpen waar wel de meerderheid een voorkeur zouden hebben voor aansluiting op glasvezelkabel, maar die nu ook niet in aanmerking komen, reageren teleurgesteld op het besluit van Kabelnoord. Volgens Gilbert Valk van Dorpsbelang Baard is de kwaliteit en snelheid van glasvezelkabel veel beter dan een coax-kabel. Ook al heeft een provider zoals Ziggo kortgeleden nog een opwaardering gerealiseerd.
Toch is dit volgens deskundigen niet voldoende: "Bovendien heeft Ziggo de abonnementstarieven kortgeleden weer verhoogd zodat het financiële voordeel in vergelijking met aansluiting op glasdraad ook wegvalt", zo zegt Valk. Hij zou graag willen zien dat Kabelnoord daarom ook in dorpen zoals Baard een representatief onderzoek zou houden, om te onderzoeken of de aansluiting op glasvezeldraad alsnog mogelijk is.

Marge

Kabelnoord, die van de provincie opdracht heeft gekregen om glasvezelkabel in het buitengebied (Waadhoeke, Harlingen, Leeuwarden, Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen, Noardeast-Fryslân, Opsterland, Smallingerland en Oost- en Weststellingwerf) aan te leggen - en daar 35 miljoen euro voor heeft gekregen - heeft echter niet de plicht om de zogeheten grijze gebieden ook aan te sluiten.
Kabelnoord moet in het project 'Breedband buitengebied' minimaal 90 procent van de adressen op de adressenlijst (bronnenlijst) aanleggen, maar wanneer de kosten voor bepaalde locaties te hoog zijn, worden die binnen de marge van tien procent overgeslagen.

Voldoende

Adressen met een coax-kabel zijn de grijze percelen. Voor deze gebieden is nu geen provinciale aanpak omdat de internetverbinding momenteel voldoende is (de Europese norm is 100 mb/s en wordt door Ziggo op coax gerealiseerd) en omdat er genoeg initiatief bij verschillende marktpartijen ligt om dat de komende drie jaar verder op te pakken.
© Omrop Fryslân
Oorspronkelijk had de provincie Kabelnoord een potje van 5 miljoen in het vooruitzicht gesteld, om alle overgebleven percelen die niet konden worden aangesloten, als nog aan te sluiten. Tot teleurstelling van Kabelnoord besloot de provincie in januari 2021 echter om dit geld niet rechtstreeks aan Kabelnoord te gunnen, maar om het via een aanbestedingsprocedure open te stellen voor de hele markt.
Op 17 mei is dit inderdaad gebeurd. Partijen kunnen nog tot 5 juli reageren, waarna de gunning van de opdracht op 1 september zal plaatsvinden.

Dorpen

KPN heeft inmiddels laten weten dat het na de zomer wil beginnen met de aanleg van glasvezelkabel in de grijze gebieden en heeft daarbij in ieder geval de dorpen Baard, Bears, Britsum, Koarnjum, Easterlittens, Feinsum, Hijum, Hilaard, Húns, Idaerd, Jirnsum, Jelsum, Jorwert, Lekkum, Mantgum, Alde Leije, Reduzum, Wergea, Warten, Weidum, Wytgaard, Wirdum, Grou en Stiens op het lijstje staan.