College Noardeast sluit plaatsnamendiscussie: vanaf 2023 in het Fries

25 Dorpsnamen in de gemeente worden vanaf 1 januari 2023 officieel Frysk. Hiaure wordt De Lytse Jouwer, Oudwoude wordt Aldwâld en Paesens wordt, als de raad het plaatsnamenplan accordeert, vanaf 2023 geschreven als Peazens.
College Noardeast sluit plaatsnamendiscussie: vanaf 2023 in het Fries

Nederlandse namen blijven bij vier dorpen

Een viertal dorpen aan de oostkant van de gemeente behoudt de Nederlandse naam. Burum, Munnekezijl, Warfstermolen en Kollumerpomp blijven in het Nederlands geschreven, vanwege onder andere de ligging nabij de provinciegrens en het taalgebied. Jan Theunis Zuidema van het plaatselijk belang Munnekezijl is blij: "In onze ogen konden zij (de gemeente red.) er ook eigenlijk niet omheen. 97 procent was voor de Nederlandse naam, dus we hadden ook eigenlijk niet anders verwacht."

Aalsum niet blij met alleen Ealsum

In Aalsum is de sfeer wat minder vrolijk. "Wy moasten foar 1 maaie berjocht jaan oan de gemeente oft wy ús namme sa hâlde woene, sa't it no is", vertelt secretaris André van der Land van het dorpsbelang Aalsum. Voorzitter Ruud Slijpen had met meerdere argumenten aangegeven bij de gemeente, waarom zij naast de Friese plaatsnaamaanduiding ook graag de Nederlandse wilden behouden. "Der wurdt no eins net harke nei de mienskip, want sy freegje earst om in reaksje, dy hearre se oan en dan wurdt dêr ferfolgens net in soad mei dien." Aalsum is helemaal niet tegen de Friese naam, maar wil graag de Nederlandse naam op het kombord behouden.
© Ben de Jager, RTV NOF

Aanpassing hoort bij fusiegemeente

Wethouder Fedde Breeuwsma licht het kostenplaatje van zo'n 448.000 euro toe. "Wy ha sa'n, skrik net, tsien miljoen euro krigen fanút it ryk om de fúzje te realisearjen en dit is gewoan in ûnderdiel fan de fúzje. Dat jild komt út Den Haag en dêr betellet de boarger út dizze mienskip neat foar." Op de vraag wat Breeuwsma van de weerstand vindt tegen alleen de Friese plaatsnaam, is de wethouder eveneens duidelijk. "De oanpassing wurdt dien nei oanleiding fan in Europeesk Manifest, wêryn stiet dat lytse talen yn lytse taalgebieten der mei in gemeentlike fúzje net op achterútgean meie, wat it taalbelied oanbelanget."

De gemeenteraad heeft het laatste woord

Op 8 juli aanstaande buigt de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân zich nog eens over het plan. Mochten zij inhoudelijk nog dingen willen wijzigen, zou dat met behulp van een (breed gedragen) amendement kunnen.