Segers (ChristenUnie) in It Polytburo: Lelylijn moet er komen

Het nieuwe kabinet moet de moed hebben om te kiezen voor de Lelylijn. Dat zegt lijsttrekker Gert-Jan Segers van de ChristenUnie in It Polytburo. VVD-lijsttrekker Mark Rutte zei in hetzelfde programma deze week dat hij eerst de economische gevolgen van de coronacrisis wil afwachten. Segers snapt niets van die slag om de arm.
Wat Segers betreft komt die spoorverbinding er. Hij vindt het van belang dat de regio's in ons land goed met elkaar verbonden worden. Dat is goed voor Fryslân, zeg hij, maar ook om de woningnood in de Randstad te bestrijden.

Geen begrip voor WW-plan Wopke Hoekstra

Gert-Jan Segers had geen enkel begrip voor de opmerking van CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra. Die pleitte voor een verkorting van de WW, van twee naar één jaar. Net in deze economisch onzeker tijden kan je dat mensen niet aandoen, liet de CU-leider weten.
It Polytburo kijkt met lijsttrekkers van verschillende partijen vooruit op de Tweede Kamerverkiezingen. Gert-Jan Segers was de zevende gast in deze reeks. Eerder kwamen Mark Rutte (VVD), Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren), Sigrid Kaag (D66), Lilianne Ploumen (PvdA), Wopke Hoekstra (CDA) en Lilian Marijnissen (SP) langs.
De ChristenUnie heeft de afgelopen vier jaar in het kabinet gezeten. Met de VVD, CDA en D66 vormt de partij de regering. De partij heeft momenteel vijf zetels in de Tweede Kamer.

Minder grote veestapel, maar boeren helpen

De ChristenUnie vindt net als veel andere partijen dat de veestapel veel minder groot moet worden. Het landbouwbeleid van de afgelopen decennia heeft ervoor gezorgd dat het evenwicht tussen de sector en de natuur verstoord is. De komende tien tot vijftien jaar wil de partij toe naar een melkveehouderij die helemaal grondgebonden is. Zulke maatregels zouden ervoor zorgen dat er minder stikstof de lucht ingaat en dat is weer beter voor de natuur.
Als boeren beslissen om te stoppen, wil de ChristenUnie dat de grond die daardoor vrijkomt zoveel mogelijk beschikbaar blijft voor landbouw. Een nieuw boerenbedrijf moet dan zoveel mogelijk aan kringlooplandbouw doen. Boeren die zelf omschakelen naar zo'n bedrijfssysteem, hebben in de eerste jaren vaak veel extra kosten, maar dat geld krijgen ze nu niet terug. ChristenUnie wil boeren stimuleren om die overstap te doen door ze financieel te steunen.
Daarnaast moeten boeren extra beloond worden als ze goed werk doen voor dierenwelzijn en het milieu. Dat geld moet uit een fonds met geld van supermarkten komen, wat ChristenUnie betreft. Supermarkten moeten de consument ook stimuleren om zoveel mogelijk producten te kopen die in de buurt gemaakt zijn.

Natuurgebieden verbinden

De partij wil voorkomen dat grote open landschappen kleiner worden. Zulke landschappen hebben we onder anderen op het vasteland in Fryslân en in het Waddengebied. Verder wil de partij dat de gebieden die nu aangewezen zijn als Natura 2000-gebieden op zijn laatst voor 2030 met elkaar verbonden zijn.
In totaal wil de partij dat de stikstofneerslag verlaagd wordt. De neerslag van stikstof is erg schadelijk voor veel natuur in ons land. Alle sectoren die zorgen voor veel uitstoot, moeten meehelpen om dat te verminderen. De partij noemt de landbouw, het verkeer en de industrie.
Om voor schonere energie te zorgen, wil de partij inzetten op windenergie en zonne-energie op land. Maar de ChristenUnie wil ook windmolens op zee hebben.

Geen gaswinning bij Holwerd

Dat soort oplossingen moeten er allemaal voor zorgen dat Nederland minder afhankelijk wordt van gas. De gasvelden in Groningen worden steeds minder gebruikt. Daardoor wordt nu wel gekeken naar kleinere gasvelden, waarvan er veel in Fryslân liggen. Als er schade ontstaat door mijnbouw, moet dat vergoed worden, vindt de ChristenUnie. Dat geldt niet alleen voor schade in Groningen, maar ook in Fryslân.
De partij wil verder dat de vergunningsverlening voor gaswinning bij Holwerd stopgezet wordt, omdat de zout- en gaswinning daar niet past bij de status die het Waddengebied heeft. Het is een UNESCO-werelderfgoed.

Leegstaande gebouwen gebruiken voor woonruimte

Net als alle andere partijen wil de ChristenUnie veel nieuwe huizen bouwen. De partijen willen dat omdat er op dit moment een groot huizentekort is in Nederland. Daar hebben we in Fryslân ook last van. De ChristenUnie wil dat er ieder jaar 100.000 huizen bijkomen, waarvan een groot deel naar starters en ouderen gaat.
De partij wil het tekort deels oplossen door veel leegstaande gebouwen te gebruiken om in te wonen. Het gaat dan om winkels en bedrijfspanden, maar ook agrarische bebouwing, als boeren stoppen met hun bedrijf.
Als mensen wegtrekken uit sommige regio's, dan moet de kwaliteit van voorzieningen in de buurt nog wel goed blijven. De partij wil daarom in ieder geval extra geld naar onderwijs in de zogenoemde krimpregio's. En gemeenten krijgen meer geld om activiteiten te organiseren in buurt- en dorpshuizen.

15 miljard naar openbaar vervoer

De partij wil ook 15 miljard euro in het openbaar vervoer steken. Dat gaat dan onder anderen naar de aanleg van de Lelylijn en dubbel spoor tussen Leeuwarden en Feanwâlden. De partij wil ook dat er openbaar vervoer blijft rijden in gebieden waar minder mensen wonen. Inwoners van dunbevolkte gebieden moeten niet afhankelijk zijn van een auto, maar ook met het openbaar vervoer op andere plekken kunnen komen.
Automobilisten moeten een prijs per kilometer betalen, wat ChristenUnie betreft. De partij wil regio's waar het openbaar vervoer minder goed is ontzien.
Verder wil de partij dat de opening van Lelystad Airport niet doorgaat. Mensen moeten minder vaak het vliegtuig pakken, vindt de ChristenUnie, dus dan hoeft er geen extra vliegveld open. In Fryslân zijn er ook geluiden tegen de opening van dat vliegveld, uit angst voor mogelijk geluidsoverlast.

Structureel geld naar gemeenten voor zorg

Doordat veel zorgtaken als de jeugdzorg en de WMO in 2015 van het Rijk naar de gemeenten gegaan zijn, hebben gemeenten te maken met grote tekorten. Met name de uitgaven in de jeugdzorg zijn hoog. Het idee om die zorgtaken te verplaatsen was dat gemeenten veel beter kunnen inschatten welke zorg nodig is. Tegelijk hebben de gemeenten niet het geld gekregen wat daarvoor nodig is. De ChristenUnie wil dat er een hogere bijdrage uit het Rijk komt.
Verder wil de partij kijken hoe de acute zorg overal bereikbaar is. Door dat in kaart te brengen, wil de partij ervoor zorgen dat het grootste deel van de spoedeisende hulp in alle regio's beschikbaar is.

Twee Friezen op de lijst

Bij de komende verkiezingen heeft ChristenUnie twee Friezen op de lijst staan. Van die twee staat Carlijn Niesink het hoogst. Het Leeuwarder raadslid staat op plek 19. Normaalgesproken is dat niet genoeg voor een plek in de Tweede Kamer. De ChristenUnie doet het wel goed in de peilingen, maar niet zo goed dat ze in de buurt van de twintig zetels komen. Gemiddeld komt de partij in de peilingen uit op vijf tot zeven zetels. De tweede Fries op de lijst is Andries Bouwman, op plek 27. Hij is nu wethouder in Tytsjerksteradiel.