Provincie Fryslân wil miljoenen extra investeren in weidevogelbeheer

Om de Friese gruttopopulatie weer een beetje op peil te krijgen is zeker 15 miljoen euro per jaar nodig, staat in een notitie van de provincie. Het geld is nodig om extensiever boeren mogelijk te maken met natter land en grotere weidevogel-biotopen. Gedeputeerde Douwe Hoogland hoopt op 10 miljoen euro per jaar van het Rijk en een extra provinciale bijdrage van 5 miljoen. "Het is voor de grutto geen paar minuten voor, maar een paar minuten over twaalf."
Een van de weidevogels die thuishoort in het veenweidegebied: de veldleeuwerik © Omrop Fryslân, Remco de Vries
Provincie Fryslân beschouwt een populatie van 10.000 gruttoparen als het minimum. De afgelopen jaren is het aantal broedparen echter teruggelopen naar 6.700. Volgens gedeputeerde Douwe Hoogland betekent dat niet dat het weidevogelbeleid van de provincie mislukt is. "De plas-dras werkt goed. Maar de stukken weidevogelland zijn nu te klein."

Hoop op 'een paar centen'

De provincie streeft daarom naar 'weidevogelkerngebieden' en wil daarvoor stukken landbouwgrond aankopen of afwaarderen. Hoogland heeft goede verwachtingen van het Aanvalsplan Grutto van oud-minister Pieter Winsemius en hoopt dat de grutto ook in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet 'een paar centen' krijgt.
De evaluatie van het weidevogelbeleid van de afgelopen jaren is kritisch van toon. Volgens de analyse moet het boeren veel extensiever worden, met een hogere waterstand en een natuurlijkere inrichting van het land. Om dat te bereiken wil Hoogland overleggen en samenwerken met alle partijen. Ook met de supermarkten, want de boer moet zijn brood wel verdienen. "Iedereen is nodig om de weidevogelstand in Fryslân te verbeteren."

In de herfst beleid

Provinciale Staten zal het nieuwe weidevogelbeleid naar verwachting in de komende herfst vaststellen, maar op aandringen van de staten wil Hoogland al het komende broedseizoen een aantal 'pilots' uitvoeren. "Een weidevogel wil graag tussen de kruiden lopen. We zullen moeten zien of we de grotere kruidenrijke biotopen weer voor elkaar krijgen." Tegelijk is op zulke plaatsen ook 'predatiebeheer' nodig om te voorkomen dat de vos of steenmarters zich aan alle gruttokuikens tegoed doen.