Simmerblog: Simmer yn Gytsjerk

27 jul 2020 - 10:35

Omrop Fryslân is moandei de hiele dei yn Gytsjerk. Yn dit simmerblog in oersjoch fan alle ferhalen.

17:48
Ein fan dit simmerblog

Dit is de ein fan dit simmerblog. Tank foar it folgjen.

Tiisdei binne we yn Wytmarsum, oant dan!

17:29
Besjoch de telefyzje-útstjoering oer Gytsjerk
17:20
Feestkommisje

Dit jier is it spannend oft it doarpsfeest wol trochgean kin. Bonne Ate Duursma fan de feestkommisje fynt it spannend. "It is ôfwachtsjen no. We besykje wat te dwaan, wat lytser. We ha it al ferskood nei begjin septimber. It wurde spannende wiken. We witte net iens oft we in tinte delsette meie."

Guon doarpsfeesten binne yn hiel Fryslân bekend, lykas dy fan Gytsjerk. "We ha goeie bands, in goede romte en we binne goed berikber, dy namme ha we al fan earder ôf."

Foto: Omrop Fryslân, Froukje Sijtsma

Bonne Ate Duursma

16:18
Folkstún
Foto: Omrop Fryslân, Froukje Sijtsma

Gytsjerk hat ek in folkstún, De Singelwrotters, op it eardere plak fan in gerniersbedriuw. It kompleks is der sûnt ein jierren santich. Klaas Bakker is al jierren lid. "It eigen kweekte iten is echt lekkerder en it giet no mear om de belibbing fan de eigen tún, dan witst wat der mei dien is." Hy hat sels twa perselen. "Op ien steane krúsbeien, noch fan beppe." It kostet in hoop tiid, "mar it is hobby en net wurk."

Der komme hieltyd mear froulju by de klup, ien fan har is Marjan Dagelet. "Er is meer aandacht voor natuurlijk voedsel, en het smaakt veel lekkerder." It sosjale aspekt is ek belangryk. "Ik klets altijd gezellig met de buurvrouw en we wisselen wetenswaardigheden en plantjes uit. En we hebben ook klussendagen een paar keer per jaar gezamenlijk, dat verhoogt de saamhorigheid."

Op sneon 8 augustus ha De Singelwrotters iepen tún fan 13.00-18.00 oere.

Op de folkstún

15:12
Oldtimers
Foto: Omrop Fryslân, Froukje Sijtsma

Simon Feenstra hâldt fan âlde auto's. Ien dêrfan is in Alvis út 1924. "Ik bin der wiis mei, we ride der ek wol in alvestêdetocht mei. Ik fyn de technyk hiel moai, it is ek ienfâldich, sjochst alles bewegen."

Pake hie ek wat mei auto's, hy wie earst sjauffeur yn Dútslân en letter is er in garaazjebedriuw begûn. "Fan pake ha ik as jonkje in maskotte krigen fan in Alvis, in haske en jierren letter ha ik pas sa'n auto yn Ingelân kocht. It is hurd wurkjen yn in âlde auto, mar de reaksjes ûnderweis fan minsken binne prachtich en ik krij ek mear foarrang as ik fertsjinje."

Hy hat ek noch in jonger model Alvis út 1964.

Foto: Omrop Fryslân, Froukje Sijtsma

Simon Feenstra

13:42
Skriuwmasinemuseum
Foto: Omrop Fryslân, Froukje Sijtsma

Ryk van Dijk (74 jier) hat in skriuwmasinemuseum mei 500 masines, 250 derfan binne te besjen yn syn museum. "As ik in skriuwmasine sjoch, bin ik hielendal yn de wolken." Hy siet op de ambachtsskoalle en waard út de klasse helle. "Ik moast mar skriuwmasinemonteur wurde, ik wie fierstente krekt foar it oare wurk. Ik bin dy man noch altyd tankber."

Hy is dwaande om in âlde Remington op te knappen. Hy krige syn oplieding ek by Remington en learde dêr de betsjutting: Rammelt Enorm Maakt Iedere Nerveus Geeft Telkens Onnodige Narigheid. Dat is net sa, it binne oerdeeglike masines."

Van Dijk syn hok stiet fol, it binne allegear skinkingen. "Ik moat moarns gau sjen dat ik yn it hok kom. Myn frou komt sa no en dan sjen en seit dan 'jonge jonge, foar datst deagiest soargest der wol foar dat it leech komt'."

Ryk van Dijk

12:41
Byb is húskeamer fan Gytsjerk
Pieter Woudstra, Eeuwe de Vries en Arjen Nijboer - Foto: Omrop Fryslân, Froukje Sijtsma

Yn Gytsjerk binne se al acht jier dwaande om in multyfunksjoneel sintrum te krijen, mar de biblioteek funksjonearret eins ek as de húskeamer fan it doarp. Arjen Nijboer fan de byb: "Mensen kunnen hier een krantje lezen en koffie drinken. En het is ruim, dus we kunnen de mensen goed kwijt in deze coronatijd." Doarpsbelang wol graach mear gearkomsten mooglik meitsje, want by minsken thús yn de wenkeamer kin net yn dizze tiid.

Eeuwe de Vries, ynwenner fan Gytsjerk: "Minsken misse in sintraal punt foar de jeugd en âlderen om by elkoar te kommen. It jout mear ferbining yn it doarp en we moatte ek de ûndernimmers deryn meinimme."

11:20
Mear as 60 soarten bonbons
Foto: Omrop Fryslân, Froukje Sijtsma

Mear as 60 smaken ha Gideon en Jannie Sandtmann fan Le Bonbon yn Gytsjerk. "Alles is met de hand gemaakt, het gaat mij om de vulling van de bonbon, je krijgt een smaakexplosie", fertelt Gideon. Der binne guons mei allerhanne soarten likeur, mar der is ek ien mei silypeper. "Myn man betinkt de nije bonbons", fertelt Janny. "De nieuwste is de bonbon 'wad', die maak ik en dan laat ik hem op smaak testen door de medewerkers." Hy fynt it in prachtich berop, "af en toe even lekker snoepen."

Foto: Omrop Fryslân, Froukje Sijtsma
10:41
Slachter lûkt klanten út de regio
Foto: Omrop Fryslân, Froukje Sijtsma

Ferslachjouwer Froukje Sijtsma wie by ambachtlik slachterij Rijpma. "We sitte der al hast hûndert jier", fertelt Pier. "Us pake is yn 1926 begûn, en no is de fjirde generaasje ek al oan it wurk. Groeist derynop, yn it famyljebedriuw. Us heit hat my frijlitten yn de kar om yn it bedriuw te gean en ik lit ús bern der ek frij yn, mar Romke is hjir ek al oan it wurk."

De winkel leveret ek oan hoareka. "As se dan sneontjejûns belje mei de fraach oftst op sneins leverje kinst, dan heart dat der ek by. Ek yn de BBQ-wiken wurdt in soad fan dy frege, datst jûns troch moast. Dêr moatst wol achter stean en dyn frou ek."

Hy slachtet sels ek."We dogge alles sels, fan de oanfier fan it fee oant de ferkeap oan it klant en mei ús eigen produkten ûnderskiede we ús en lûke we klanten út de regio."

Froukje Sijtsma praat mei slachter Pier Rijpma

9:42
Swimbad De Sân Doarpen
Foto: Omrop Fryslân, Arjen Bosselaar

Gytsjerk hat syn eigen iepenloftswimbad De Sawn Doarpen. Gerda Goris, foarsitter fan SWIM, hat har bot ynset om it swimbad yn it doarp te behâlden. "Het zwembad is ontzettend belangrijk om jong en oud in beweging te houden, maar ook voor de sociale cohesie is het bad onmisbaar. Mensen ontmoeten elkaar hier en bovendien komen de mensen van verschillende zorgboerderijen hier om vrijwilligerswerk te doen, zoals het grasmaaien."

Badmaster Hein is grutsk op it bad. "Wy ha hjir in daaldersplakje. Der is net in better plakje om te wurkjen as hjir. Fanwege de coronakrisis ha wy in soad maatregels nimme moatten, wêrtroch't it swimbad gelokkich dochs iepen kin. Minsken binne hiel bliid dat de doarren iepen binne. Allinnich it waar lit ús no noch wat yn de steek."

Gerda Goris fan stichting SWIM

9:45
Gesellich doarp
Foto: Omrop Fryslân, Arjen Bosselaar

Kees Westra makket hast alle dagen in foto fan it doarp. Sa hâldt er in deiboek by. "It fielt foar my en myn frou Anneke as thúskommen hjir yn Gytsjerk. It is in gesellich en gemoedlik doarp." Westra kaam yn 1978 yn Gytsjerk te wenjen, in doarp dat him net ûnbekend wie, want syn mem is hikke en tein yn Gytsjerk. "Wy ha hjir moaie doarpsfeesten en merken. Sa hat elk doarp yn de omjouwing syn eigen karakter en pluspunten."

Westra seach syn doarp de ôfrûne jierren feroarjen. Sa kaam der in grutte supermerk en waard de kroech ferfongen troch in soarchlokaasje. "It brûst hjir yn it sintrum. Wy ha hjir flink wat flecht op 'e koai as der aktiviteiten organisearre wurde. Mar op dit stuit is it hiel stil fanwege de coronakrisis, wêrtroch't festivals lykas Tryn's Rock net trochgean kinne."

Kees Westra fielt him thús yn Gytsjerk

9:30
Wolkom yn Gytsjerk!

Goeiemoarn en wolkom yn dit simmerblog. Simmer yn Fryslân is moandei te gast yn Gytsjerk. Ferslachjouwers Arjen Bosselaar en Froukje Sijtsma dogge de hiele dei ferslach.

Freed wie Simmer yn Fryslân yn Damwâld. Dat kinne je hjir weromlêze.

Foto: Omrop Fryslân, Arjen Bosselaar
(advertinsje)
(advertinsje)