Dit moat der barre om in nije kontenerramp foar te kommen

25 jun 2020 - 22:45

Om de risiko's op in nije kontenerramp sa lyts mooglik te meitsjen, moatte de Nederlânske oerheid, de kontenerskipfeartsektor en de Ynternasjonale Maritime Organisaasje (IMO) ferskate saken oanpasse. De Onderzoeksraad voor Veiligheid komt nei oanlieding fan de ûndersiken nei de kontenerramp mei ferskate oanbefellings.

Foto: Haveriekommando

Sa moatte de oerheden fan Nederlân, Dútslân en Panama opnij sjen nei de technyske easken dy't steld wurde oan kontenerskippen. Dan giet it om de ûntwerpeasken dy't steld wurde oan sjorsystemen en konteners, de easken dy't jilde foar it beladen en de stabiliteit fan de skippen, ferplichtingen fan ynstruminten dy't slingerbewegingen en fersnellingen sjen litte, en de technyske mooglikheden om kontenerferlies te detektearjen.

Dit gong der mis mei de MSC Zoe:

De reder fan de MSC Zoe krijt de opdracht om de bemanning dy't yn it Waadgebiet fart dúdlik te fertellen wat de risiko's binne fan de farrûte, en om de skippen sa yn de rjochtsjen dat kontenerferlies tsjingong wurdt.

Konkrete maatregels, better ynformearje en mear foech foar Kustwacht

Fierder komt de Onderzoeksraad voor Veiligheid mei seis oanbefellings dy't spesifyk te krijen ha mei de farrûtes boppe de Waadeilannen.

  1. Nederlân moat yn gearwurking mei Dútslân en Denemarken it inisjatyf nimme foar in konkreet foarstel oan de IMO mei maatregels foar de ynternasjonale kontenerskipfeart om nij kontenerferlies op de twa farrûtes boppe de Waadeilannen foar te kommen. Dat kin bygelyks troch de technyske standerten opnij te besjen, beheiningen yn te stellen, bepaalde rûtes oan te rekommandearjen, it ferkear te beglieden en/of ynformaasjefoarsjenning. Dêrby moat Nederlân de status fan de Waadsee as Particularly Sensitive Sea Area (PSSA) benutte en dêrby ek de mooglikheden by it IMO om sokke gebieten te beskermjen.
  2. Rederijen en kapteins fan grutte kontenerskippen moatte struktureel ynformearre wurde oer de 'hydrodynamyske fenomenen' dy't har foardwaan kinne by hege weagen op de beide farrûtes boppe de Waadeilannen. Dy fenomenen kinne by grutte, brede en stabile kontenerskippen krêften feroarsaakje dy't liede kinne ta ferlies fan konteners. As út oare ûndersiken noch oare risiko's nei foaren komme, moatte rederijen en kapteins ek dêroer ynformearre wurde.
  3. De Kustwacht moat de taken, it foech en de middels krije om kontenerskippen te begelieden, sadat skippen ûnder alle weach- en waarsomstannichheden feilich by de Waadeilannen del farre kinne. De mooglikheid ta ferkearsbegelieding fan kontenerskippen moat ûndersocht wurde.
  4. De lessen út de ûndersiken moatte aktyf dield wurde. Netwurkorganisaasje Nederland Maritiem Land en de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders moatte in paadsljochtersrol nimme.
  5. Der moat ûndersocht wurde oft de risiko's op kontenerferlies by de Waadeilannen ek spylje kinne by oare type kontenerskippen en by oare waars- en wetteromstannichheden. Alle ynsidinten en mooglike oare risiko's moatte meinaam wurde.
  6. Der moat in periodike analyze komme fan de risiko's fan kontenerferlies dy't spylje op de farrûtes boppe de Waadeilannen, mei it each op de feilichheid fan de skipfeart en de beskerming fan de Noardsee en it Waadgebiet. De ûntwikkelingen yn de skipfeart moatte dêryn meinaam wurde, lykas skaalfergrutting, feroaringen yn it ferkearsbyld fan de skipfeart en (takomstige) wizigingen yn ynfrastruktuer en gebietsaktiviteiten op de Noardsee.
(Advertinsje)
(Advertinsje)