De weromkear fan Joadske bern by Buro de Vries

03 maaie 2020 - 11:25

De byienkomsten fan "De terugkeer van de Joodse Kinderen" gean net troch dizze maitiid. Gjin muzykteäter, gjin lêzings, gjin foto-útstalling. En ek gjin 'Dei fol ferhalen', dy't oars op snein 3 maaie holden wurde soe.

Joadske bern, dy't yn de oarloch opfongen binne by Fryske pleechgesinnen, soene weromkomme nei Fryslân. Ut Nederlân, soms sels út Amerika of Israël, om elkoar te moetsjen en harren ferhaal te fertellen foar publyk. De coronakrisis hat it bedoarn.

Jan Binnema brûkt leaver syn Fryske namme

Jaap en Tine Binnema wenje op in grutte pleats tusken Ferwert en Blije. Se hawwe gjin bern. Oant sy oan de ein fan 1943 de soarch krije oer in lytse poppe fan seis wike âld. In Joadsk jonkje út Amsterdam. It jonkje bliuwt by de Binnema's, oant nei de oarloch syn eigen mem him wer opsiket oan de Ferwerterryp en him wer meinimme wol. Dat is net maklik, want de Binnema's binne hechte oan it lytse jonkje, dat se 'Jan' neamd hawwe.

Jan Binnema by de pykjes - Foto: Famyljefoto

Harkje nei it ferhaal fan Jan Binnema

Jan moát wol mei mei syn mem, mar hy komt alle simmers dêrnei útfanhûs op de pleats. 75 jier nei de oarloch fertelt Jan Binnema foar it earst syn persoanlik skiednis. Dêrby brûkt er leaver syn Fryske namme as syn echte namme.

Katja wist neat oer har famylje

It is 5 desimber 1943, Sinterklaasjûn. In lyts Joadsk famke fan krekt twa jier âld wurdt brocht by de famylje Molewijk oan de Sportlaan yn Ljouwert. Har namme is Kitty, mear wurdt der net by sein. It echtpear Gerard en Grietsje Molewijk hawwe al twa grutte jonges, Sipke fan 19 jier en Aant fan 14 jier. Se betinke dat it blonde famke mei blauwe eagen best trochgean kin foar in evakueetsje ut Enschede. Sipke betinkt de achternamme: De Jong. It lytse suske Kitty groeit op by de famylje Molewijk.

Katja (Kitty) doe't se 3 jier wie - Foto: Famyljefoto

Harkje nei it ferhaal fan Katja Pront-de Jong

Nei de oarloch bliuwt Katja, sa't se eigentlik hjit, yn Ljouwert. Dat har âlders net Gerard en Grietsje Molewijk binne, mar Levie Izaak de Jong en Roza van Tijn, en dat dy om it libben brocht binne yn kamp Sobibor, dêr komt se pas folle letter achter. Lang wit Katja hielendal neat oer harsels. Net har namme, neat oer har âlders of oer de rest fan har famylje. Pas as har foto herkend wurdt troch in âld-omke, wurdt alle stikje by bytsje dúdlik.

Hielke Brouwer holp mear as hûndert ûnderdûkers

Hielke Brouwer út Twizel is in man dy't net folle seit mar in soad docht. Hy is elektrisiteitsman en giet by de doarren lâns om de meters op te nimmen. Hy hat dus in grut netwurk. Sa slagget hy der yn om in protte adressen foar ûnderdûkers te finen. Net allinnich Joadske bern, mar ek fersetsminsken, of mannen dy't har ferskûlje moasten foar de Arbeitseinsatz.

(advertinsje)
(advertinsje)