HEA! Generaasjes lang ynseminearje

28 jan 2020 - 15:50

Mei syn 88 jier is Jan van der Lei net de jongste mear. Mar noch altyd jout hy mei entûsjasme les yn it ynseminearjen fan kij. Fan guon kursisten hat Van der Lei ek al de heiten oplaat yn de geheimen fan de K.I. In nije jiergong studinten fan it Nordwin College út Snits krijt fan him praktykles op de pleats fan Ids Postma yn Dearsum.

(advertinsje)
(advertinsje)